JAONA 20.19–31  F. 1, 3, 6

JESOA NITSANGANA TAMIN’NY MATY : MANOME FIADANANA

Avy niseho tamin’i Maria Jesoa dia niseho tamin’ny Mpianatra indray.

Nody fifaliana. Feno tahotra ny mpitondra fivavahana jiosy ny mpianatra ka nihidy aman-trano (19, 26). Tamin’izay indrindra no indro i Jesoa nijoro teo afovoan’ny trano. Jesoa Kristy, Ilay nitsangana tamin’ny maty, dia tsy voasakan’ny lalànan’ny natiora. Eo Izy ary miaraka amin’ny mpianatra amin’ny fotoana rehetra. Akory ny hafalian’ny mpianatra nahita Azy (20). Misy zavatra mampatahotra mafy anao ve ? Antsoy Jesoa fa eo Izy, vonona hanome anao ny fiadanany. « Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo… aza malahelo na matahotra ny fonareo » Jaona 14.27.

Manome hery. Jesoa talohan’ny nahafatesany sy nitsanganany dia nanao asa maro niaraka tamin’ny mpianany. Mby ety amin’ny fiakarany any amin’ny Rainy (17) dia maniraka ny mpianany Izy hanohy ny asa nataony (Jaona 17.18). Nantsoiny ireo hampianatra izay nampianariny azy (2 Timoty 2.2). Nataony ho mpiombona Aminy amin’ny fiantsoana masina any an-danitra (Hebreo 3.1). Nomeny hery avy any Aminy hanatanterahany izany asa goavana izany (22). Mba irio, mba irio ny hanananao an’i Jesoa !

Minoa fotsiny ihany. Tsy nety nino ny fitantarana sy ny fijoroana vavolombelona nozarain’ny mpianatra i Tomasy raha tsy i Jesoa mihitsy no naneho ny porofo sy famantarana izay notadiaviny (25). Andriamanitra mora Fanahy nampianatra an’i Tomasy hino amim-pahatsorana izay voalaza, fa izany no mitondra fahasambarana (29).

Fampiharana : Mino izay lazain’ny soratra masina ve ianao fa Jesoa Kristy, Zanak’Andriamanitra, dia maty mba hamelana ny helokao ary nitsangana tamin’ny maty mba hananao fiainam-pandresena feno fiadanana ?