ISAIA 59.1-21 F. 2, 6

MARINA ANDRIAMANITRA

Tsy mahare ary tsy mahavonjy ve Andriamanitra ? Izany no fahatsapan’ny firenen’Isiraely fa toa tsy nihaino azy ireo intsony Andriamanitra, ka nahafoy sy nanary azy. Ambaran’Isaia mpaminany mazava tsara nefa fa tsy hahafoy na handao azy ireo Andriamanitra. Ny fahotan’izy ireo no manafina ny tavan’Andriamanitra amin’izy ireo. Tsy afaka miaraka amin’ny fahotana Andriamanitra, koa dia tsy mihaino Izy raha mbola mitoetra amin’ny fahotana ny olona manatona Azy. « Raha mananty tanana ianareo, dia hitampi-maso tsy hijery anareo Aho; Eny, na dia manao vavaka be aza ianareo, dia tsy hihaino Aho; Feno ran'olona ny tananareo » (Isaia 1.15). Mila madio eo anatrehan’Andriamanitra izay te hihaona Aminy.

Fahatsiarovan-tena : Mahafinaritra eto ny mahita ny fahatsiarovan-tenan’ny vahoaka Isiraely ny amin’ny heloka amam-pahotany (9-15). Ka hitanisany ireo vokatr’izany eo amin’ny fiainany : lavitra azy ireo ny rariny, mitsapatsapa ao amin’ny maizina, tafintohina mitataovovonana… Toe-panahy tena takian’Andriamanitra amin’ny olony ny fahaizana mandini-tena (2 Korintiana 13.5a). Ny fahaizana mandini-tena dia mora mitondra ho amin’ny fibebahana fa ny fiziriziriana ho marina dia mampitoetra mandrakariva ao amin’ny tsy fahamarinana.

Fahamarinan’Andriamanitra : Miseho amin’ny endrika telo izany eto : 1°) Manafay izay miziriziry amin’ny fahotana Izy (17-19) ; 2°) Manao fanekena amin’izay mino Azy fa hanome azy ireo sy ny taranany ny Fanahiny (21) ; 3°) Mamonjy izay mibebaka koa Izy (20). Izay mino an’i Jesoa Kristy irery ihany no afaka miala amin’ny fangejan’ny ota (Jaona 8.36) ary henoin’Andriamanitra vavaka satria efa manana ny Fanahy Masina ao anatiny.

Fanontaniana : Efa mahazo antoka an’izany va ianao ?