Finaritra volana Martsa 2024

Mpitandrina RAVALOSON

"MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO"

 

Ry havana malala

  Manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra. 

Volana manamarika ny fiainantsika fiangonana FJKM Ankadifotsy ity volana Martsa ity. Ankoatry ny fandraisan-tanana ny mpitandrina mianakavy izay fanamafisam-piaraha-miasa eo amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana dia zava-dehibe ny fiarahantsika miombona sy miaina amin'ny lohahevitra vaovao dia ny hoe: "MANORINA NY FANEKENY NY TOMPO." 

Ny hoe manorina dia avy amin'ny voambolana fototra grika hoe OIKODOMEN(OIKOSOUNV) izay midika :Edification ( I Kor 3,I Kor 14:5, I Kor 14:26, II Kor 12:19, Efes 4:12, Efes 4:29) in-6 miverina ny fampiasana io teny io. Ny heviny dia hoe MANORINA, MANANGANA, MANATSATOKA. Mazava ho azy fa ny Asa fananganana no fanorenana ataon'Andriamanitra dia tsy maintsy mafy orina, na mitoetra tsara, ary maharitra tsy miova, tsy mihontsina. Mazava ho azy fa ny Fanekena ataon'Andriamanitra dia fanekena mafy orina, tsy miova fa rehefa izay dia izay. Tsy mivadika amin'ny Fanekena izay ataony Andriamanitra satria Marina sy Mahatoky Izy. 

Ny olombelona mety miova sy mivadika, ary tsy mitana ny teny izay omeny fa ny an'Andriamanitra rehefa izay dia izay, rehefa eny dia eny. 

Tsy mitsahatra mamerimberina sy manamafy ny fanekeny hatrany Andriamanitra, indrindra fa rehefa tojo sy mataho zava-tsarotra ary fisedrana maro samihafa izay nolalovan'ny Abrahama ohatra dia tsy mitsaha-nanamafy sy nanantitrantitra ny fanekeny taminy Jehovah (Gen 12, Gen 15,Gen 17). Ny fanorenan'ny Tompo ny fanekeny dia tena fanamafisany fa mbola eo foana izy ary tsy mivadika amin'ny Teniny sy Fanekeny. Tena fanomezan-toky sy antoka ny tsy fivadihany hatramin'ny farany. Matoa ny Tompo manorina ny fanekeny dia te hampitoetra  antsika ho mahatoky eo anetrahany koa Izy. Moa mba mpanompo azo itokisana amin'ny fanekena ataontsika tokoa ve isika ? 

Ao anatin'ny fotoam-panavaozana tompon'andraikitra isika ankehitriny. Ny firosoantsika hanavao ny fanoloran-tena eo amin'ny fanompoana dia mitaky fanekena hentitra sy mazava amintsika tompon'andraikitra rehetra fa tena hanao zava-dehibe ny famitana antsakany sy an-davany ny fanompoantsika isika. Mila olona marina sy mahatoky tahaka Azy ny Tompo ka tsy handiso fanantenana Azy. Tsy maintsy hanao fanekena eo anatrehany mantsy isika. Hentitra ny fanambaran'ny Tompo ny Tenany:"Izaho no Andriamanitra tsitoha hoy Izy mandehana eo anatrehako ary aoka tsy hisy tsiny hianao, fa Izaho hanao ny Fanekenao ho Amiko sy aminao, ary hahamaro anao indrindra. Gen 17:1b-2. Meteza ary ho marina sy mahatoky amin'ny fanekentsika isika dia hahita soa sy fifaliana ary ho finaritra eo amin'ny Asa fanompoana. 

 Ny mpitandrina Ravaloson