Tafahaona: ZOMA FAHA-21 AOGOSITRA 2020

"ARY NOHO IZANY ""NY LEHILAHY""DIA HANDAO NY RAINY SY NY RENINY , KA HIKAMBANA AMIN'NY VADINY ..." Gen.2.24 . Fotoana mety mba hianaran'ny Mino rehetra ( fa tsy ny katekomena ihany )momba ny ""FANA MBADIANA KRISTIANA"" izao ikarakaranay ny fa nambadian'ny faralahinay izao ; araka ny fanda minan'ny FJKM azy ao amin'ny FOTODALANA SY FITSIPIKA. Misy 5 DINGANA harahina amin'izany

● dingana 1 : ny fihaonana sy ny fahatapahan- kevitra noho ny fifankatiavan'izy roa HIROSO AMIN'NY FANAMBADIANA ; izay tsy tokony hija nonana ele loatra nefa koa tsy hirotorotoana be , ka holazain'ny olona fa "maimay toy ny boka hanambady"; hevitra mbola tsy maoritra sy tsy matotra akory , hirosoana ho amin'ny

● dingana 2 : ny fihaonana sy fifanarahan'ireo ray aman-dreny , vokatry ny fanehoan'izy roa ny faniriany , ka HISEHOANA SY HANGATAHAN'NY ANDANIN'NY RAY AMAN-DRENIN-RAZAZALAHY NY ZAZAVAVY AMIN'NY ANKILAN'NY ; izay tsy tokony hitarazohana ela loatra , ka hanesoana sy hanondroan'ny olona ny zazalahy ho" mitari-bady tsy lasam- bodiondry" , fa roso ho amin'ny

● dingana 3 sy 4 : ny fanateram- bodiondry sy ny Fisoratam-panamdiana ara-panjakana , izay tsara ampiarahina amin'ny andro iray tsy angatahan'andro , sady tsy handaniam-bola no miaraka vita , hirosoana ho amin'ny dingana farany

● dingana 5 : NY FANAMASINANA SY FITSOFAN-DRANO AZY ROA HO MPIVADY . Tsy maintsy ambara etoana fa ""tokantrano maso"" aloha ny azy roa hatreo amin'ny dingana 1- 4 . Fa Andriamanitra no ""NANORINA NY FANAMBADIANA"", dia tsy maintsy Izy no MAMPIRAY NY LAHY SY NY VAVY , VAO MPIVADY ireo . Misaotra an'Andriamanitra fa mba efa vita avokoa ireo 4dingana ireo, izao handrosoanay hitondra ho eo ANATREHAN'NY TOMPO ny fikasan'izy ireo izao . Koa mba tsofy rano re ho tontosa amin'ny antsakany sy andavany ny Raha rahan'izy ireo , mba hifaliantsika mianakavy ,"mamoaka zanaka hanambady" , na ny lahy na ny vavy e ! Zanaka niarahantsika nitaiza teto ireo , ka mba iarahantsika mitrotro eo ANATREHAN' NY TOMPO koa !

Ho Voninahitr'Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina ! Amen !

Ny Mpitandrina RANJAKAVOLA.

FJKM Ankadifotsy

Date
21/08/2020