SALAMO 89.1-19 F. 1

ANDRIAMANITRA MIHAZONA IZAO REHETRA IZAO

 

Mihazona ny teny fikasana. Adidin’ny ray aman-dreny tokoa no mampita amin’ny taranaka hifandimby ny maha-Andriamanitra an’Andriamanitra. Ny kristianina no toa izao dia noho ireo olona nifandimby nanaiky nampiasan’Andriamanitra hanohy hanambara ny Fitiavany. Tsapa ao anatin’ireny ny fahamarinana sy ny famindram-pon’Andriamanitra na dia hita sy hiainana andro aman’alina aza ny tsy fahamendrehantsika. Tanteraka tao amin’i Jesoa taranak’i Davida ny Fanjakan’Andriamanitra maharitra mandrakizay. Koa na eo aza ny safotofotom-piainana dia ao amin’ny Tompo hatrany ny “ENY” (2Korintiana 1.20)

 

Mandinika ny tontolo. Indraindray azom-panahy ny olona hihevitra sy hanontany ny fiasan’Andriamanitra na tsia eo amin’ny fiainana, indrindra rehefa ilay tojo olana na fahoriana mafy iny. Mampianatra antsika ny mpanao Salamo haka toerana ka handinika ny lanitra sy ny tany ary izay rehetra eo aminy, hamantarantsika sy hanekentsika tokoa fa misy Andriamnitra Lehibe mihazona izao rehetra izao. Sambatra indrindra izay mahatsapa sy miaina izany.

 

Vavaka: Ampahirato ny masoko Andriamanitra o! Hahita ny fahalehibeazanao. Amena