SALAMO 81 F. 3

ANTOKY NY FANAVOTANA

 

Fiarovana mafy ny fifaliana ao amin’i Jehovah (1-5). Ny andro firavoravoana dia manambara sahady ny fankasitrahan’Andriamanitra an’Israely ka nitondrany azy nivoaka an’i Egypta izay ho tonga any amin’ny fanafahana azy ireo. Manainga azy ireo hihoby sy hifaly i Asafa ny amin’izany. Mahatsapa izany fifaliana nateraky ny famonjeny izany ve ianao ?

 

Ny fanavotan’Andriamanitra (6-12). Na dia teo aza ny asam-pamonjena lehibe vitan’Andriamanitra dia mahagaga tokoa fa ny toerana maro ahitàna kristiana no mbola mirona any amin’ny fanompoan-tsampy. Rehefa tsy ao tokoa ny fankatoavana ny Tenin’Andriamanitra dia miaina ny tsy fahatahorana an’Andriamanitra ny olona ka manalavitra ny fanavotana. Mampieritreritra tokoa ny asetrin’Andriamanitra ireo manamafy ny fony ka ilazany hoe : « Avelao hanaraka ny ditran’ny fony izy, handehanany hanaraka ny fisainan’ny tenany » (12)

 

Baiko : Milofosa amin’ny fankatoavana ny Tenin’Andriamanitra fa «zavatra mahatahotra ny azon’ny tànan’Andriamanitra velona» Hebreo 10.31.