SALAMO 80 F. 2

FITALAHOANA NY MPIANDRY NY ISRAELY

 

Ampamirapirato ny tavanao. Ny hetahetan’ny mpanao Salamo dia ny hitondran’Andriamanitra ny olony toa ny nataony taloha ihany (Nomery 22–27). Iza tokoa moa no afaka hampody ny olony afa-tsy Andriamanitra irery ihany ? Iza no afaka hamonjy azy afa tsy ny fahasoavan’Andriamanitra ihany ?

Tsy misy fanantenana mihitsy izany raha tsy ao amin’Andriamanitra irery ihany. Matoky izany ve ianao ?

 

Manasazy ve Andriamanitra ? tsy takatry ny sain’olombelona ny fahalehibiazan’Andriamanitra ka ny fahorian’ny vahoaka izay avelan’Andriamanitra hiseho dia heverina ho sazy avokoa. Lakolosy fanairana antsika anefa ireny mba hitodika sy hiverina Aminy !

Vonona ve ianao hiroso amin’izany ?

 

Fahefana hamboly sy handrava. Ny fampiasana ny voaloboka dia maneho ny fiandrianan’Andriamanitra. Moa tsy Izy tokoa ve no mamboly (9, 16) ? Ary mbola Izy ihany koa no mandrava ny fefy (13). Mitalaho mafy i Asafa mba hitsinjo sy hijery ary hiaro ny voaloboka namboleny ny Tompo satria fantany fa ny zavatra rehetra dia eo an-tanan’Andriamanitra avokoa ka manosika azy hivavaka hoe « velomy izahay dia hiantso ny Anaranao » (19).

Manana izany faharesen-dahatra izany ve ianao ?

Vavaka : Ampodio zahay, Andriamanitra ô, dia ho voavonjy fa matoky Anao zahay. Amena !