SALAMO 68.1-20 F. 1, 2

NY TOMPO MIHAINO FITALAHOANA

 

Andriamanitra sy ny fahavalony (1-3). Ny mankahala, ny ratsy fanahy no voalaza eto fa izany no atao hoe fahavalonAndriamanitra. Nandritra ny dianny zanak’Israely ho any aminny tany nampanantenaina,  dia  niteny   Mosesy   nanao hoe : ”Mitsangàna Jehovah ô, ka aoka hiely ny fahavalonao; ary aoka handositra ny tavanao izay mankahala Anao”(Nomery 10.35). Mitovy tanteraka amin’io ny vavaka ataonny mpanao salamo eto. Mafy ny ady ary nitalaho mafy i Davida, indraindray toa ambinina aza ny ratsy fanahy. Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra Izy. Ny rivotra no mampiely ny setroka ; tsy manan-tsafidy ny setroka fa mandeha amin’izay hitondranny rivotra azy. Toy izany koa, rehefa miasa Andriamanitra, hampielezany sy feheziny amin’izay tiany ny fahavalontsika. Mitsonika tahaka ny savoka akaiky afo izy, tsy manan-kery, ary tsy hahatohitra anAndriamanitra sy izay olona mandeha aminny fahatahorana Azy (2).

 

Andriamanitra sy ny olo-marina (4-8). Ireo mankatò sy matoky Azy no atao hoe marina na ny  olonao  ;  ao  anatin’izany  ny  kamboty  sy  ny

mpitondratena. Manana Teny Fikasana maro ho azy ireo Andriamanitra ao aminny Baiboly ; tsy misy tokony hampahory fa miahy azy ireny ny Tompo. Noho izany, nahoana moa no tsy hiravoravo sy hifaly, mihira sy mankalaza an’Ilay Andriamanitra Tsitoha  ny olo-marina ?

 

Firavoravoana sy  fiderana  anAndriamanitra (9-20). Manome fandresena lehibe ny vahoakany ny Tompo fa vaky mandositra ireo mpanjaka be miaramila (12). Ny hakantonny orampanala fotsy manjelatra tarafinny hazavana no sary entina maneho ny hafaliana tao aminny zanak’Israely rehefa nandresy izy. Samy manana ny enta- mavesatra isika (ara-pahasalamana, ara-bola, ara-pifandraisana…) eo Ilay Tompo hisolo toerana antsika raha ankinintsika Aminy aminny vavaka izany (19).