SALAMO 57 F. 6

MATOKY SY MIDERA AZY

Na sarotra aza (1-6). Hatraiza marina no hiainan’ny zanak’Andriamanitra ny zava-miseho eo amin’ny fiainany isan’andro ! Mety alaim-panahy ihany ny olona hanao hoe nahoana no mbola misy ny olana na dia efa nandray ny Tompo aza izy ka lasa zanak’Andriamanitra ? Ny vavaka nataon’i Jesoa Kristy rahateo anefa dia tsy ny hampiala ny olony amin’izao tontolo izao fa ny hiaro azy amin’ny ratsy (Jaona 17.15). Izany no nahatonga an’i Davida hanao izao Salamo izao satria na dia olom-boafidin’Andriamanitra aza izy dia misy hatrany ny fahavalo sy ny olana maro. Kanefa matoky izy fa manana an’Andriamanitra ho fialofana (1), ka na maro aza izany ady atrehina izany dia efa manana Mpiaro izy (3).

Fiainam-piderana lalandava (7-11). Na dia tao anatin’ny fanenjehana mavaivay aza no nahazo an’i Davida eto, dia tsy nitsahatra ny nidera sy nankaza an’Andriamanitra izy. Tsapany fa mendrika izany Andriamanitra ary tsy menatra izy ny mankalaza Azy hatrany na aiza na aiza misy azy sy amin’ny olona rehetra (9). Matetika tokoa mantsy ny olona rehefa ao anaty ady mafy sy fahasahiranana dia ny mitalaho fiarovana sy fangatahana amin’Andriamanitra no atao. Tsy ratsy izany ary tokony atao, kanefa kosa  tsy tokony hitsahatra amin’ny fiderana sy fankalazana Azy isika.

Fanontaniana : Hatraiza ny fahatokiako an’Andriamanitra na mora na sarotra ny làlana diaviko?