ROMANA 8.9-17 F. 6

FANAHY MASINA MAMELONA AINA

 

Fiainana sa fahafatesana ? (9-12). Araka ny fanazavana efa natao mialohan’izao dia saina, vatana,    fanahy     no     naharianAndriamanitra ny olombelona. Mety hisy karazana endrim- pahafatesana makasika ireo singa telo ireo. Ohatra, rehefa miha-antitra ny olona iray dia mihena ny sela ao anatiny, ny tsy fisian’ireo sela ireo na ny tsy fahampiany no mahatonga ny fahafatesanny vatana. Manao ahoana kosa ny aminnfanahy?. Hoy ny (10) : ...fa na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Afaka mamelona ny efa maty ny Fanahy raha mitoetra anatintsika izany Fanahy izany.

 

Afaka mbola manao fahagagana ny Tompo. Inona avy ireo endrim-pahafatesana tianao ho velomin’ny Tompo ao amin’ny sainao, ao amin’ny vatanao, ao amin’ny fanahinao?.

 

Zanak’iza aho ? (13-17). Zava-dehibe ny mahafantatra ny fihiziko (identité) satria  izany no mamaritra ny hoaviko. “Izay tarihin’ny FanahinAndriamanitra no zanakAndriamanitra” (14). “Fa Izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanakAndriamanitra dia  izay mino ny anarany” (Jaona 1.12). Efa tonga zanakAndriamanitra  ve  izaho  ?  Raha  eny,  inona no mety ho fiantraikan’izany aminny fiainako manokana ? Raha ny an’I Paoly manokana dia tsy mandeha aminny fahosana ny zanakAndriamanitra satria sady manana ny Fanahy no afaka miantso hoe Aba na Dada (14). Raha Andriamanitra no dadako, dia izay an’I Dadako dia ahy avokoa! (Lioka 15.31).

 

Meteza ary ho zanakAndriamanitra alohan’ny maha zanakin’ny ray aman- dreninao anao.