ROMANA 8.31-38 F. 4

FAHAMARINANA TSY AZO HOZONGOZONINA

 

Andiana fanontaniana arahina valiny  no namaranan’i Paoly ity fampianarana ato aminny toko fahavalo ity, manoloana izay fanahiana rehetra mety hitranga aminny zanakAndriamanitra.

 

Momba   antsika   Andriamanitra   (31-32).   Ny Raintsika efa nanome ny Zanany hanafaka antsika aminny   fanamelohana   vokatry   ny   ota.   Mbola omeny antsika koa ny zava-drehetra, izany hoe ny zava-drehetra izay ilaintsika mba hahafahantsika mahatratra ny tanjony ho antsika izay nofidiany. Fahasoavana”    izany.    Andao    hiroso    aminny fandinihan-tena, raha te hahatratra ny tanjony ho ahy aho, tsaratsara kokoa ny mamantatra ny hoe “iza aho aloha?” (dans l’être), alohanny hoe “inona no tokony hataoko?”(dans le faire). Io « iza aho » io no mamaritra izay ataonao.

 

Inona no hahasaraka ahy….? (33-35). Ho anao olomboafidinAndriamanitra,   misy   miampanga ve ianao? misy manameloka? misy mitady hampisaraka anao aminny Fitiavan’I Kristy ve? Toy ny fanahiana, ny tsy fisiana na tsy fahampiana ara-bola sy ara-materialy, ny loza tampoka tonga toy ny sabatra, mety ho sabatra mamono ny maha- izy anao… mety ho mbola lava ny lisitra. Tolona tsy maintsy atrehina ireo, fa I Kristy tsy mandao anao mihitsy.

 

TSIA ry Jesoa Tompo tia anay...(36-38). Mazava ny valinny fanontaniana. Tsy misy fisalasalana no hitenenan’I Paoly fa tsy misy mahasaraka antsika aminny fitiavanAndriamanitra. Tano ho anao izany fahamarinana tsy azo hozongozonina izany. Mahereza, mifalia! Natao ihoarana ny sakana satria “manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’ilay tia antsika” (37).