ROMANA 8.1-8 F. 4

 

ROMANA 8.1-8      F. 4

 

Fanafahana sy fahavelomana ao amin’i Jesoa Kristy (1-4). Ny tsangan’olona tsirairay dia noharianAndriamanitra saina, vatana, fanahy (1Tesaloniana 5.23). Noho izany, samy manana ny toetrany sy ny fisainany avy isika, tsy misy mitovy ny lavatondro (empreinte digitale). Tsara  loatra ny fahariana. Tsy mahagaga anefa ny fisianny fanamelohanny hafa eo anivonny fifandraisana na koa ny fanamelohan-tena izay mazàna tsy mitombina. Jesoa Kristy no vahaolana, tonga izy hanafaka antsika amin’izany raha miray aminy isika (1). Ny Fanahy Masina (2) kosa hanome fahavelomana ny amin’izay endrim-pahafatesana rehetra vokatry ny ota sy faharatsiana. Hafa ihany ny fisainana sy toetra amam-panao tarihinny Fanahy Masina (4), manafaka antsika aminny fanarahana ny Lalàna an-tsakany sy an-davany izay tsy ho hafaka tanterahintsika  velively  noho ny fahalementsika (finiavana miaro fitiavan-tena) . Hay teo foana I Kristy nanao izay tsy vitantsika (3).

 

Araka ny nofo, araka ny fanahy (5-8). Raha mbola ny tsirairay no mibaiko ny tenany fa tsy Andriamanitra dia hisaina foana ny zavatry ny nofo izy satria ny filàny, ny mahaliana azy, sy ny planiny no hiorenanny fiainany. Ireo manaiky tarihinny Fanahy kosa dia hisaina ny zava-panahy. Jesoa Kristy no ivonny fiainany. Te hanao ny sitraponAndriamanitra izy ary afaka manao izay ankasitrahanAndriamanitra. Izany no mitondra aminny fiadanana sy fiainana. Inona no safidinao anio “nofo” sa “fanahy”?.

 

“Havaozy ny foko ry Tompo Malala, ka aoka ny loto nanjaka hiala, fa mangetaheta hahita madio,ny foko rehetra manomboka anio.Hira 109 Fihirana F.M.M.B