NOMERY 26.1-4, 63-65 F. 6

FANISANA!

 

Hiditra sehatra hafa. Baiko avy amin’ny Tompo no anisana ireo roapolo taona noho miakatra. Sisa tsy matin’ny areti-mandringana. Hiatrika zavatra hafa indray mba hahazahoana ilay tany nampanantenaina. Mampahafantatra ny taranak’izy 12 lahy sy izay nanjo ny sasany teny an-dalana teny vokatry ny tsy fanarahana ny toro-lalana avy amin’ny Tompo. Avy amin’ny taranak’i Robena i Abirama sy Datana izay nanohitra an’i Mosesy ka niharan’ny fahatezeran’Andriamanitra. Tandremo mba tsy hanohitra ny mpanompo’Andriamanitra na manana ny fahalemeny aza izy ireny fa hafa mihitsy ny fijerin’ny Tompo azy an! Tao amin’ny taranak’i Joda kosa no nivoahan’ny sain-dratsy tsy hamelomaso ny rahalahiny ka nofaizin’ny Tompo (19). Fareza kosa no razamben’i Davida. Zanak’i Joda tamin’i Tamara vinantony izy (Genesisy 38). Tsy mba nanana zanaka lahy i Zelofada avy amin’ny fokon’i Manase ka ny zanany vavy no notanisaina ato (33). Niavaka tao anatin’ny lehilahy 601 730 izy efatra mirahavavy. Mahavariana an! Ianao koa tian’ny Tompo hiavaka amin’ny andraikitra sy ny fitondran-tenanao.

 

Fizarana ara-dalana. Inona no antony nanisana azy ireo? (53). Samy mahazo ny anjara sahaza na filokana aza no hanatanterahana izany. Mifehy izany filokana izany ny Tompo ka mahalala izay sahaza sy ilain’ny isam-poko. Nalamina kosa ny taranak’i Levy mba hahafahany mandray ny andraikitra efa nomena azy fa tsy mba nahazo zara-tany kosa izy. Mahavariana mihitsy ny fandaminan’ny Tompo ny fiainan’ny tsirairay sy ny lalan-kalehany. Iray tampo i Mosesy sy Arona fa samy nanana ny andraikitra ambony nomen’ny Tompo azy. Mipetraha tsara amin’izay toerana nametrahan’ny Tompo anao dia ataovy tsara izay asainy ataonao dia ho voatahy ianao.