NOMERY 22.1-20 F. 6

TSY AFAKA MANOATRA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 

Tontolo ara-panahy atao fitaovam-piadiana. Rehefa nahita ny zanak’Isiraely Balaka dia raiki-tahotra. Fantany ny nandresen’io firenena io an’i Sihona izay mpanjaka nandresy ny fireneny teo aloha. Tany amin’i Balama izy no nandeha. Misy trangan-javatra izay tsy ahavitan’ny hery, fahaizana, fahefana na vola aman-karena na inona na inona. Malaky mirona any amin’ny tontolo ara-panahy maloto ny olona manoloana izany. Fahavetavetana eo imason’i Jehovah izany (Jereo Deoteronomia 18.10-11) .Sady manao fitadiavam-bola amin’ny fanaovana fankatovana Balama no milaza fa Jehovah no Andriamaniny. «Aoka ho tanteraka amin’i Jehovah Andriamanitrao ianao. Fa ireo firenena izay efa horoahinao ireo dia mihaino ny mpanandro sy ny mpanao fankatovana; fa ianao kosa tsy navelan’i Jehovah Andriamanitrao hanao izany.» (Deotoronomia 18.13-14)

 

Tsy ankasitrahin’ny Tompo ny manolotena ho Azy nefa tsy mety miala amin’ny faharatsiana na mihazona fanao izay tsy mifanaraka amin’ny Teniny.

 

Fanamby mila atrehina : Andriamanitra sa harena ? Ny fanamby manoloana an’i Balama eto dia ny fankatoavana ny tenin’Andriamanitra sy ny fanambazana vola aman-karena miha-mitombo ataon’i Balaka aminy. Mitombo isan’andro ny zava-mampitsiriritra vohizina eo amin’izao tontolo izao. Mihanaka koa ny fanao ratsy izay malaky ahazoana ireny toy ny halatra, risoriso. Aoka hanao ireny ho taimboraka isika mba tsy hisy hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’i Kristy.

 

Ho saintsainina : Aza matahotra ny ratsy tadiavin’ny olona atao aminao fa hain’Andriamanitra ny manakana sy manafoana ireny ; fa matahora kosa andrao tsy nankatò izay noteneniny taminao

 

Vavaka : Tompo ô ! ampio aho mba tsy hisy hahavoahozongozona ny fankatovako ny teninao rehetra. Amena.