NOMERY 14.13-25 F. 1

MOSESY ILAY MPANELANELANA AMINANDRIAMANITRA SY NY ISIRAELY

Tombotsoa manokana  sa  tombotsoanny maro ? Nambaran’i Jehovah tamin’i Mosesy fa hanandratra azy ho tonga firenen-dehibe hisolo an’Isiraely mpiodina Izy (12). Tsy maha-te hanao eny avy hatrany ve izany tolotra izany ? Miseho eto anefa ny kalitaon’i Mosesy satria mikatsaka marina ny soanny vahoaka entiny izy. Efa azony natao ny nitoetra tany  Egypta  tao  anaty  harena sy voninahitra aminny maha-zaza natsanganny zanakavavin’i Farao azy (Eksodosy 2.10 ) kanefa dia nifidy   ny hiara-mitondra fahoriana amin’Isiraely izy (Hebreo 11.24-26). Eto izy dia mitondra ny endrik’i Kristy ilay nanafoana ny tenany hamonjena ny hafa (Filipiana 2.6-8). Mba aiza ho aizan’izany re ny mpitarika vahoakanAndriamanitra aminny ankapobeny ?

Ny fiarovan’i Mosesy ny Isiraely tsy ho rava. Antony lehibe anankinan’i Mosesy ny famonjeny ny Isiraely dia ny voninahitr’i Jehovah tsy tiany hamavoanny jentilisa. Raha aripakAndriamanitra any an’efitra tokoa mantsy ny olony dia ho porofo aminny jentilisa izany fa tsy ampy hery itondrana azy any aminny tany Kanana Izy (15, 16) : ho very vokatr’izany ny laza efa nananany tany Egypta (13, 14) ! Mifona ho an’Isiraely efa zatra mpiodina (19b) ary Mosesy ka mangataka anAndriamanitra hamela ny helony (17-19). NekenAndriamanitra ny fifonan’i Mosesy (20) anefa ireo  rehetra  izay tsy nino Azy kosa dia tsy avelany hiditra ny tany Kanana velively (21-23 : tsy mba ao anatin’ireo Kaleba : 25).

Tsy hadinoko ve ny mifona ho an’ny rahalahy izay sendra lavo (1Jaona 5.16) ka miezaka manangana azy amin’ny fahamorana (Galatiana 6.1).