NOMERY 14.1-12 F. 1, 2

NY VAHOAKANANDRIAMANITRA : SAROTRA ENTINA

Ny lanjanny mpitarika eo aminny asanAndriamanitra. Mpisafo-tany folo fotsiny izay samy lohanny firenen’Isiraely (13.3) no nilaza fa tsy afaka handresy Isiraely dia ny vahoaka iray manontolo no kivy sy nitomany (1) ka niampanga an’i Mosesy sy Arona (2). Ny vahoaka entina mantsy dia toy ny ondry mora manara-dia ny mpiandry ondry (Jaona  10.4)  na  aminny  tsara no na aminny ratsy. Hitarika ho aminny tsara indrindra no nijoroan’i Josoa sy Kaleba (6) izay nanentana ny olona mba hatoky an’i Jehovah hahazoana fandresena (7-9). Indrisy anefa fa fitsaram-bahoaka no saika niandry azy ireo raha tsy niseho ny voninahitr’i Jehovah (10).

Mora manadino ny asa soa nataonAndriamanitra ny vahoakany ... Na dia be sy mahatalanjona aza ny asan’i Jehovah, dia tsy mbola mety votom- pinoana Azy ihany ny Isiraely. Diso fanantenana noho izany Andriamanitra (11) .Na  dia voalaza aza fa rehefa nivoaka avy tany Egypta ny Isiraely dia « nino an’i Jehovah sy Mosesy mpanompony » (Eksodosy 14.31) dia mibaribary kosa ankehitriny fa finoana tsy lalim-paka izany (Matio 13.21). Hiverina any Egypta hoe (3, 4) ? Fa angaha moa dia mandroso sy miverina no tanjonAndriamanitra ho an’Isiraely fa tsy mandroso ihany mankany aminny tany Kanana ? Manoloana ny fanozongozonana ny planina nataony ary dia tezitra  mafy  ny  Tompo ka nandrahona ny handripaka ireto vahoaka manamavo Azy ireto (12a).

Ry mpitarika ny olonAndriamanitra , aoka ho tonga fianarana ho an’ny mino ianao amin’ny fiteny, ny fitondratena sy ny finoana (1Timoty 4.12)