MPITORITENY 5.1-19 F. 6

FANOMEZANANDRIAMANITRA

Efao ny voadinao. Teny nambara kasaina hotanterahina ary hizingizinina fa hotanterahina ny voady. Koa na dia eo imason’olombelona aza no hanambarana ny voady kanefa tsy tanterahina dia miteraka fahasorenana sy fahadisoam- panantenana hoan’izay nanaovana azy. Zary mivadika ho lainga na fampanantenana poakaty. Mainka fa eo anatrehanAndriamanitra?! Tsy voatery atao ny voady fa ampy ny manatanteraka izay nokasaina. Tsara lavitra aza izany.

Misy ny ambony kokoa. Mandrakariva ny olona mihevi-tena ho zavatra dia manao tsinontsinona ny  mahantra  sy  ny  olona  tso-piaina.  Araka  ny fiheverany dia olona ambony izy, manana fahefana sy afaka manao izay tiany atao na dia mampahory ireo izay heveriny ho ambany noho izy aza. Tsy fantany  fa  Andriamanitra  no  fahefana  ambony indrindra izay hitsara ny olona araka izay nataony tety an-tany (Romana 14.22).

FanomezanAndriamanitra.    Hoy    ny    Soratra Masina : ”Jehovah no mampalahelo sy mampanan- karena” (1Samoela 2.7a) – ary koa : ”Ny fitahian’i Jehovah  no  mampanan-karena,  Ary  tsy  azon’ny fisasarana ampiana izany” (Ohabolana 10.22). Ka dia tsy avy aminny fahaizana na ny fahendrena na koa ny fisasaranny olona loatra no hananany harena fa fanomezanAndriamanitra maimaimpoana. Ny  tena  fanirian’i  Jesosy  dia  ny  hikatsahantsika voalohany  indrindra  ny  harenny  lanitra  ka  hoy Izy:  Aza  mihary  harena  ho  anareo  ety  an-tany, izay  misy  kalalao  sy  harafesina  manimba,  sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Fa miharia harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na harafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra” (Matio 6.19-20) ary koa: Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany” (Matio 6.33)