MARKA 6.45–56 F. 6

AZA MATAHOTRA… IZAHO IHANY

              Rehefa avy namoky olona tsy omby 5000 Jesoa  (42) dia nitoetra irery, nankany an-tendrombohitra mba hivavaka. Te hiresaka manokana amin-dRainy Izy.   Hisaotra,   hidera   ny   aminny   fahagagana izay   niseho,   fa   mety   te   hametraka   eo   am- pelatananAndriamanitra  ihany  koa  ny  amin’izay tohinny  asa.  Sarobidy  ny  fifandraisana  akaiky aminAndriamanitra  tahaka  izao,  satria  Izy  no loharanonny zavatra rehetra (Jaona 15.5).               

            Noteren’i  Jesoa  ny  mpianatra  hiampita  irery ho any Betsaida. Navelany handeha irery izy ireo fa ny masony mitsinjo azy ireo ihany. Fitiavana! Nandritra ny ora maromaro (teo ho eo aminny adiny 11 teo) ireto mpianatra ireto no niady mafy taminny   rivotra   mahery.   Tonga   nanatona   azy Jesoa:  «  Matokia  fa  Izaho  ihany,  aza  matahotra

»(50, Eksodosy 3.14). Iza Izy? Andriamanitra 100%: maneho ny fanatrehany sy ny heriny manoloana ny zavatra sarotra, Andriamanitra manana fahefana aminny zava-boary (49).

Mandalo ady sarotra ve ny fiainanao? Toa ohatry ela loatra izy izany! Vaovao mahafaly; Jesoa dia azonao antsoina mba hamonjy anao.

            Mafy fo tsy mety mino. Efa nanehoan’i Jesoa ny fahefany ny mpianatra taminny nampitomboany ny mofo (38, 42). Fa mbola gaga ihany ireto izy taminny nampitsaharan’i Jesoa ny tafio-drivotra.

           Fampitandremana : ary aza ho isan’izay tsy mino, fa minoa. (Jaona 20.27)

          Tonga teny am-pita ihany Jesoa sy ny mpianany rehefa avy nandresy ny rivotra. Nihazakazaka nanatona ny olona (55) nitondra izay narary. Mahavariana  ny  finoan’ireto  vahoaka,  nikasika ny morotongotr’akanjony ny marary dia sitrana, voavonjy!

          Vavaka : Jesoa o ! Derainay Ianao fa tena Andriamanitra Mpamonjy, Mpanasitrana anay. Tompo o! Ampitomboy ny finoana mba hahaizanay mitoky Aminao hatrany! Amen !