MARKA 6.30–44 F. 1

VOKY IREO OLONA MAROBE

             Nanao tatitra tamin’i Jesoa, Ilay naniraka sy nanome fahefana azy (6.7) ny mpianatra rehefa avy nahavita ny anjara fanompoany !

             Novonjen’i  Jesoa  aho  ka  tonga  mpianatra, inona no anjara fanompoana tena raisiko ?

             Nahatsiaro reraka Jesoa ka notaominy ny mpianatra mba hiaraka aminy hiala sasatra any an- tany foana. Mampiseho izany fa tena olona 100% Izy. Kinanjo! Onena ny fon’i Jesoa nahita ireto olona marobe tonga talohany teo, tsy tezitra Izy na dia tsy arak’izay nantenainy aza ny zavatra niseho!

             Jesoa Mpiandry tsara. Manery ny olona ny aminny lalàna fotsiny ny Fariseo sy ireo mpitondra fivavahana. Jesoa kosa vonona nanome izay tena hetahetany, nampianatra zavatra maro (34). Tsy fombafombam-pivavahana no ilainny olona fa Jesoa Izay manome azy ny tena fiainana. Sao dia toy ny ondry tsy misy mpiahy no fijerin’i Jesoa ny ondry tandremako ?

             Hariva ny andro. Ravao! hoy ny mpianatra tamin’i Jesoa. Tena nahavariana ny teny navaliny: « Ianareo ihany no aoka hanome hanina azy »(37 DIEM). Nikoropaka ny mpianatra, hitady denaria 200 izany izahay (7) dia handeha hividy mofo marobe? Olombelona tokoa e! Voafetra  ny  fisainana  ! TSIA, tsy kajikajin’olombelona ka! inona no misy any? Mofo 5 sy hazandrano 2! Noraisin’i Jesoa ireo ka nisaorany sy niderany anAndriamanitra. Nozaraina avy eo! Voky ny olona, ary mbola nisy ambiny 12 sobika ary.

             Fampanantenana : Andriamanitra Tsitoha no miaraka amiko rehefa manao ny asany aho. Tsy mitady izay tsy ananako Izy, izay eo an-tanako no ilainy hoentina eo Aminy ho ampitomboiny ! Aleloia !