MARKA 4.1-20 F. 2

NY VOA SY NY MPAMAFY

Manohy mampianatra ny vahoaka i Jesoa fa manomboka eto dia amin’ny alàlan’ny fanoharana indray no hanehoany azy. Fanoharana izay entiny manambara ireo karazana toe-po efatra ananan’ny olona eo am-pandraisana ny filazantsara (3-8, 14- 20): Ny mpamafy moa dia Izy Tompo izay mitory izany. Tany efatra karazany. Toe-po voalohany dia maneho ireo olona izay tena tsy afaka hampiditra ny Teny ao am-po satria i Satana mandrebireby azy amin’ny endrika maro samihafa ary manao izay tsy ahatafapetraka ny Teny ao am-pony. Ny karazany faharoa dia ireo olona izay te hampitoetra ny Teny voaray ihany fa rehefa tonga ny olana samihafa dia very an-javony daholo ireo voa tao am-pony. Toa manam-pinoana raha ny fijery ity olona ity kanefa rehefa tena zohiana dia endrika ivelany fotsiny izany. Ny fahatelo kosa indray dia ireo izay efa tena nampiaina ny Tenin’Andriamanitra tao am-pony maharitraritra kanefa niara-naniry tao koa ny voa ratsin’i Satana ka tsy namoa fa voagejan’ilay tsilo. Ny farany dia ireo maheno ny Teny ka mandray tsara izany ary mamoa. Io ny tany tsara izay mahatohitra ny fahavalo isan-karazany tamin’ny fotoana rehetra ka nahazoam-bokatra. Mihaino, mampitoetra ary mankato. Ny tenin’Andriamanitra dia afaka miasa amin’ny fon’izay mandray azy. Miainga amin’ny alàlan’ny fihainoana izany. Iny teny iny no miorim-paka ary manova ny anaty sy ivelany raha tena vonona hankato isika. Finiavana no handrasan’Andriamanitra amintsika ary ao anatin’izany izy no manefy ary manampy antsika amin’ny fanoherana hijoro ary hahatohitra ilay Ratsy (Filipiana 2.13).
Fanontaniana : Iza amin’ireo karazana tany ireo ny foko? Raha tsy ilay fahaefatra, inona ny dingana hataoko mba hahatonga ahy ho tany lonaka sy mamoa?