MARKA 14.12-26 F. 1

FANATITRY NY FANEKENA VAOVAO

 

Mahalala ny olona sy ny zavatra rehetra ny Tompo. Satria mbola tao ambaninny lalàna, dia nanomana ny Paska tahaka ny rehetra ny Tompo sy ny mpianany. Tsy mba nanana trano fonenany manokana ny Tompo, ka naniraka ny mpianany ho any aminny tranon’olona iray Izy izay fantany fa efa voaomana ka tsy handà handray Azy. Aminny antsipiriany no nilazan’i Jesoa ny fomba hahitanny mpianatra ilay toerana. Tanteraka tsy nisy nipika izany. Fantany izay efa niomana ka manana toe-po sy toe-panahy vonona handray azy.

 

Raha misy ilan’ny Tompo anao, na izay mety anananao, vonona hanaiky honolotra izany ve ianao, amin’ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra?

 

Mampitandrina ny Tompo, alohanny hamaliany ny ratsy. Na dia efa fantatry ny Tompo aza fa Jodasy no hamadika azy, dia tsy mba nambarany mivantana taminny mpianatra rehetra izany. Mbola fitiavana an’i Jodasy hibebaka no nampitandremany azy, raha mety hihaino sy hanapa-kevitra hiova izy. Tsy mba manebaka na manala-baraka olona ny Tompo fa mitaona ny olona rehetra hibebaka kosa. Manana ny hafatra omeny ny tsirairay avy Izy.

 

Manaiky ho fanatitra noho ny otanny rehetra Jesoa. Hametraka fanekena vaovao ho anny olona rehetra i Jesoa momba ny fifandraisana aminAndriamanitra: hanolotra ny tenany Izy ho faty eo aminny hazo fijaliana, handatsaka ny rany ho famelan-keloka. Izany dia ho fanatitra tokana ankasitrahanAndriamanitra, ka tsy hisy intsony aorian’izany. Izany no hany làlana hahatanteraka ny fihavananny olona indray aminAndriamanitra nahary azy taorianny niodinany taminy noho ny otany.

 

Vavaka : Misaotra Jesoa ô! Fa nanaiky hisolo heloka ahy Ianao. Amena !