MARKA 14.1-11 F. 2

JESOA MIOMANA HO AMIN’NY FAHAFATESANY

 

Fankahalana miafina ambadiky ny fombafombam-pivavahana. Fety lehibe sy masina ho anny zanak’Isiraely ny Paska. Sarotiny fatratra ireo mpisorona sy mpanora-dalàna mba tsy hisy korontana mandritra izany. Ambadik’izany anefa dia manana fo ratsy sy maloto izy ireo : mikasa hamono olona rizareo. NasainAndriamanitra tandremana ny Paska, nefa hoy koa Izy: Aza mamono olona.

Tahaka ny fanarahana lalàna, ny fombafomba na ara-pivavahana aza, dia tsy manan-kery honova ny faharatsiam- piainana. Fa “raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy”

 

Fitiavana an’i Jesoa. Maria, anabavin’i Lazarosy ilay vehivavy eto. Tokony ho karaman’olona miasa herintaona no tombam-bidin’io  menaka manitra  io  fahizany.  Maneho  fitiavana   lehibe ny nanolorany izany ho anny Tompo, ary ny fanosorana aminny loha dia maneho ny fanekeny an’i Jesoa ho Mpanjaka. Fahatakarana ara-panahy lalina sy finoana lehibe no asehon’i Maria : ho faty sy halevina Jesoa, fa ho Mpanjaka koa Izy, izany hoe ho velona. Izany no filazantsara izay torina amin’izao tontolo izao. Tsy mba fandanianiam- poana izay rehetra atolotra ho anny Tompo: vola aman-karena, fahaizana, talenta, fotoana, asa.

 

Famporisihana : Ataovy ambony indrindra eo amin’ny fiainanao Jesoa ary tolory izay tsara indrindra avy aminao. Izany no anehoy ny fitiavanao azy.

 

Fivadiham-pitokisana. Jodasy no anisanny tezitra teto. Izy no nitahiry ny volanny mpianatra ary nangalatra tamin’izany. Na dia anisanny roambinifolo lahy aza izy, dia tsy nahatakatra ny zava-panahy intsony, na dia efa nazavain’i  Jesoa aza izany. Mameno azy mihoatra noho ny fitiavana an’i Jesoa ny fitiavam-bola aman-karena. Tonga namadika an’i Jesoa izy noho izany.

 

Tandremo : Ny ota kely tsy ibebahana dia mety mitondra hatramin’ny fihemorana.