MARKA 13.28-37 F. 5

MIVONONA TSARA AMIN’NY FIAVIANY

 

Betsaka sy aminny antsipiriany ny nambaranny Tompo ho famantarana mialoha ny hiverenany indray. Ampianariny noho izany ny olony mba hitily, hanara-maso, hamantatra ny fotoana. Inona no zava-misy, inona no nolazain’i Jesoa? Tsy misy afa-tsy Andriamanitra Ray no mahalala ny ora hiavian’i Jesoa. Ny anjarantsika dia ny miomana sy mivonona mandrakariva, toy ny ho avy aminny segondra manaraka eo ny Tompo.

 

Ny ho levona, ny haharitra. Na inona na inona mety heverinny olona ho sarobidy sy tsara ka katsahiny sy ifoforany fatratra aminny zavatry ny tany, dia ho levona ihany. Raha manana sy mihazona ary mivelona aminny TeninAndriamanitra kosa izy, ka avelany hitoetra sy hanapaka aminny fanahiny, ny sainy, ny fony  ary  ny  fiainany  manontolo izany, dia manana harena izay tsy mba ho levona mandrakizay izy. Izany no mitondra ho aminny fiainana mandrakizay ao aminny Tompo.

Izahao toetra ny fiainanao, inona marina no tena mameno izany?

 

Fiandrasana     matotra.     Ny     fanoharana     izay omenny  Tompo  dia  maneho  amintsika  fa  mila miasa,  manatanteraka  antsakany  sy  andavany  ny fanompoana  sy  ny  andraikitra  izay  nametrahany antsika ety an-tany isika. Eo am-panatontosana izany no tiany hahitana antsika rehefa tonga indray izy.

 

Mitandrema. Tsy  hanao kitoatoa  na diso  làlana aminny finoana. Miambena: Tsy varimbariana na matoritory  aminny  fiainam-panahy.     Mivavaha: Manana firaisana tsara aminAndriamanitra.

Ireo no mahazaka telo olanny fahamatorana aminny fiandrasana ny fiavian’i Jesoa handray ny olony mahatoky.

 

Famporisihana : Ataovy vaindohan- draharaha ny  tsy hisian’nfahatapahan’ny fifandraisana tsara amin’i Jesoa Kristy, Tsy fantatrao mihitsy: mety ho rehefa avy eo dia ho avy Izy.