MARKA 1.29-45 F. 1

IZAY MANATONA AZY TSY MBA LAVINY!

Karazan’aretina sitrana avokoa. Nandroso tao an-tokantranon’i Petera i Jesoa sy ireo mpianany voalohany, inona no vokany?
Mitondra vahaolana mandrakariva ny fampandrosoana an’i Jesoa eo amin’ny fiainana. Ny rofy sy ny aretina rehetra dia sitrany avokoa. Hanala ny fanaintainana eo amin’ny olona voan’izany ny herin’ny ran’i Jesoa latsaka teo amin’ny hazo fijaliana. Manovo hery. Mafy ny asa natrehin’i Jesoa satria na alina aza mbola tonga ny marary samy hafa. Mila manovo hery Izy mba hahafahany manohy ny asa amin’ny andro manaraka. Ny asa fanompoana ny Tompo dia tsy vita raha tsy ampy firaisana Aminy amin’ny alalan’ny vavaka. Sao dia izany ary no tsy dia mampahomby ny fitoriana ny Filazantsara amin’izao fotoana izao. Lany andro amin’ny teknika sy ny fitaovana ny fanomanana fa ny vavaka latsadanja tanteraka. “Mivavaha ka aza mitsahatra” hoy ny Tompo (1Tesaloniana 5.17). Firy minitra isan’andro no atokanao hivavahana indrindra rehefa hitory teny?

Tojo izay niriany.
Mafy izany hoe boka izany. Tsy mahazo miara-monina amin’ny olona satria voakilasy ho maloto. Nifanojo tamin’i Jesoa ity boka ity. Nambarany Azy ny tiany atao aminy ka tanteraka soa aman-tsara. Hafaliana moa izany. Tsy voatanany ny fampitandremana nomen’i Jesoa mba tsy hiteny izay zavatra nitranga aloha. Tsy tian’i Jesoa ho voasakana mantsy ny asa mbola tiany hatao alohan’ny hahatongavan’ny fotoana hamonoana Azy. Amin’izao fotoana izao kosa, aza mitsahatra milaza amin’ny hafa ny famonjena anao ho afaka tamin’ny habokan’ny fahotana.

Vavaka: Misaotra Tompo o! fa zava-dehibe ny fanafahanao ahy tamin’ny habokan’ny fahotana. Raha mbola misy zavatra mamatotra ahy dia afaho aho fa manana izany hery izany Ianao. Amen