MARKA 1.14-28 F. 2

MIAVAKA NY FAMPIANARANY!

        Niantso mpiara-miasa. Vita ny iraka nampanaovina an’i Jaona fa hiditra an-tsehatra indray i Jesoa Kristy. Mitovy ny hafatra “mibebaha fa efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra”. Iza izany no nanjaka teo aloha? Aorian’ny fibebahana vao afaka miaina ny fanjakan’Andriamanitra ny olona na inona asany na inona andraikiny na ao ampiangonana izany na eo amin’ny fiaraha-monina. Tandremo sao mamita-tena. Vitan’i Jesoa irery ny fitoriana ny Filazantsara eran’izao tontolo izao raha hataony saingy mila mpiara-miasa Izy. Iza avy ireo nantsoiny teto? Sambatra raha samy sambatra izay voantson’ny Tompo hiara-miasa Aminy satria ny Tompon’ny tompo sy ny Mpanjakan’ny mpanjaka no miantso. Sarobidy be izany! Manamarika manontolo ny fiainana izany voantson’ny Tompo izany. Tsy mitsahatra miasa Izy. Rariny ihany raha miantso mpiara-miasa ny Tompo, lehibe sy goavana ilay asa ary maro karazana. Tompon’ny hery sy ny fahefana rehetra Izy ary manafaka amin’ny fatotry ny fanahy ratsy rehetra. Inona ny olanao? Mandrosoa ao amin’ilay fanjakan’Andriamanitra fa afaka hamaha izany ny Tompo. Nampitolagaga ny olona ny fampianarany, marina, mahitsy, mazava ary miantraika mivantana amin’ny olona tsirairay. Ny Fanahy Masina ao anatintsika dia afaka hanome izany raha toa ka tena iainana ny zavatra ampianarina fa tsy tenenina fotsiny. Aza adinoina fa tonga i Jesoa handrava ny asan’ny devoly (1Jaona 3.8). Misy fiantraikany amin’ny fiaraha-monina ve ny lazan’i Jesoa amin’izao fotoana izao? Raha tsia, inona no antony?