MARKA 11.1-11 F. 1

JESOA MPANJAKA MALAZA

Jesoa mpaminany. Mampiseho amin’ireto mpianany i Jesoa fa mpaminany Izy. Efa mahafantatra ny ho avy. Fantany aminny antsipiriany ny zava-misy (2). Hisy zana-boriky mifatotra eroa aminny vohitra eroa, izay  mbola tsy nitaingenan’olona, vahao ka ento ety (3). Raha misy olona manontany dia efa nomanin’i Jesoa mazava izay ho valin-tenin’ireto mpianatra (6), havelanny olona ho entina ilay zana-boriky. Koa satria efa fantatr’i Jesoa avokoa ny antsipirianny fiainantsika sy ny hoavintsika, dia ‘ndeha hapetratsika aminy ny momba antsika rehetra. Ary raha manaraka an-tsakany sy an- davany ny toro-marika avy aminy isika dia ho lavorary ny fiainantsika. Ankino amin’i  Jehovah ny lalanao, ary matokia Azy fa hataony tanteraka. (Salamo 37.5).

Ny nidiran’i Jesoa am-boninahitra tao Jerosalema. Rehefa nentina teo amin’i Jesoa ilay zana-boriky dia notaingenany hatreo aminny kianjanny tempoly (and 8). Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalàna, ny sasany nanofahofa ny rantsan-kazo (and 9), ireo nandeha teo alohany sy taoriany dia samy niantso hoe: ”HOSANA! Isaorana anie izay avy amin’ny anaran’i Jehovah. Hotahiana anie ny fanjakana izay avy, dia  ny an’i Davida raintsika! HOSANA any amin’ny avo indrindra”

Mariky ny halemem-panahy ny fitaingenana zana-boriky, ary fanehoan’i Jesoa ampahibemaso aminny olon-drehetra ny maha MESIA Azy sy ny maha Mpanjaka Azy izao fomba manetriketrika izao.

                      Ho   Andriamanitra   sy   ho   Mpanjakan’   ny fontsika mandrakizay anie i JESOA.