MALAKIA 3.16-24 F. 6

“INDRO EFA TONGA ILAY ANDRO”

Ny tanjonny faminanian’i Malakia sy ireo mpitondra ny hafatry ny Tompo dia ny hampiomana ny fonny olona hihaona aminny Tompo ka ho vonona aminny fiavian’io andronny Tompo io.

 

Hiavaka ny matahotra an’i Jehovah (16-18, 20- 21). Voarakitra an-tsoratra ny anaranny mpanaja ny Tompo sy mankamamy ny anarany (Eks 32.32; Apo 3.5; 13.8). Dia rakitra soa ho azy, hotsimbininy, hiavaka izy. Ho tsapany fa hafa ny olo-marina manompo anAndriamanitra  sy  ny  olon-dratsy tsy hanampo azy. HenoinAndriamanitra ireo sady handray valisoa noho ny fanapahan-kevitra noraisiny sy ny faharetany. Hotehirizinny Tompo, harovany, hokarakainy sy hotiaviny.

 

Hiposaka     ny     Masoandronny     fahamarinana hanasitrana           sy            hampifaly              ireo        nankato anAndriamanitra. Tsy  ho  an’Isiraely  ihany  anefa izany fahatsarana rehetra izany fa omena ireo izay mino sy mankato an’i Jesoa Kristy ihany koa.

 

Hofongorana   ny   meloka   (19).   Hihatra   ny fahatezaranAndriamanitra.  Hodorana  tahaka  ny vodivary sy tsy hisy hiangana ireo mpanao ratsy sy mpireheraha teo anatrehan’i Jehovah. (Obadia 18; Amosa 2.9). Marina aminny fitsarany ny Tompo.

 

Hisy ilay mpialoha lalana. Nambara fa handefa an’i  Elia  ny  Tompo  hialoha  lalana  Azy.  Tsy  hoe hiverina ety an-tany izy fa ny iraka izay alefanny Tompo dia hanao asa lehibe sy hitondra hafatra fampibebahana ny olona. Iraka hitaona ny olona hihavana aminny Tompo sy aminny olona samy olona.  TianAndriamanitra  izao  tontolo  izao  ka mijery  ny fomba  rehetra  izy  hiverenanny  olona aminny   fitiavana   ka   tsy   hiharanny   fahoriana lehibe.(Matio 3.2).

 

Saintsaino  :  Tadiavo  Aho  dia  ho  velona ianareo” Amosa5.4.