JEREMIA 8.4-22 F. 5, 6

LAVITRY NY FAHENDRENA

 

Te-hampitafy ny olony aminny tena fahendrena Andriamanitra mba hiainany aminny fiainana ankasitrahany (Jakoba 1.5).

 

Fifikirana aminny fihodinana sy ny fitaka (4-9). Misisika ho aminny fahadalana hatrany nefa izy ireo ary tsy mety tonga saina. Miriotra tsy misaina izay alehany, toy ny soavaly hiady, mandrifatra aminny làlan-diso (6), mampiseho ny fahadalany ka ny vano sy ny domohina ary ny vanobe aza hendry noho izy satria mitandrina ny fotoana fihaviany (7). Mihevi-tena ho hendry satria manana ny lalàna (8). Mitory fahadalàna nefa ny fananana ny lalàna raha tsy misy ny fankatoavana izany.

Inona no fototr’izany fahadalana izany ? Mijery lavidavitra kokoa ny mpaminany ary  mikaroka ny nahatonga izao fahadisoana rehetra izao (11-12). Tao ireo mpaminany sandoka, izay nandambolambo azy taminny fampanantenana “fiadanana” sy fiononana aminny fiainana tsizarizary (12 ; jereo koa Matio 7.16-18).

 

Ny vokatry ny fahadalana. Ny fanilihana ny fahendrena avy aminAndriamanitra dia nahatonga ny fahamainana ara-panahy. Manoatra noho izany ny tahotra ny famaizanAndriamanitra, izay iniany todihana lamosina.

 

Fitarainan’i Jeremia (18-22). Izao no fiantombohan’izany. Malahelo Jeremia satria nahim-pon’i Joda ny niala avy teo ambany fiahianAndriamanitra, taminny alalanny fikomiany taminny didin’i Jehovah. Teny  mamy no hiantsoany azy ireo : “oloko zanakavavy” (19). Mahatsiaro torotoro, misaona ary mangorohoro izy, satria tsy hitany izay mety ho fanasitranana izao fahavoazana izao.

 

Hafatra : Ny fahendrena avy aminAndriamanitra amin’ny alalan’ny fahalalana sy fankatoavana ny teniny, dia haharo antsika amin’ny fahoriana maro !