JEREMIA 11.1-23 F. 2

NIVADIKA NY FANEKENA

 

Fanekena. Miverimberina ny teny hoe fanekena eto, inona io fanekena io? Araka ny Eksodosy 19.5,6 (natao  ho  fanjakam-pisorona,  firenena  masina ho anAndriamanitra ny Zanak’Isiraely…) izay nanekenny vahoaka “izay teny rehetra nolazain’i Jehovah” arakany Eksodosy19.8.Izanyhoefanekem- pihavanana nifanaovanAndriamanitra taminny Zanak’Israely,     mba     vahoakanAndriamanitra ity farany. NirahanAndriamanitra Jeremia hampatsiahy izany tamin’i Joda sy Isiraely (3,6), izany hoe ireo taranaka taty aoriana. Indrisy nivily ny fanekena izy ireo (8) satria nifikitra taminny sampiny ihany. Tezitra mafy Andriamanitra dia nanampina ny làlana rehetra (11,12,14). Toa izany Andriamanitra rehefa mafy fo sy tezitra. Hahitana ny  toetranAndriamanitra  izao  tranga  izao  :  tsy mahazaka ny fivadihana aminny fanekena, manaja ny fanekena natao, tsy mivadibadika. Inona ny fanekena nataonao teo anatrehanAndriamanitra na teo anatrehanny olona ?

 

Hatraiza ny fanajànao izany? TeninAndriamanitra: « Fa aoka ny teninareo ho Eny, eny; Tsia, tsia; fa izay mihoatra noho izany dia avy amin’ny ratsy. » (Matio 5.37).

 

Ary ny ankohonanny olona ihany no fahavalony” (Mika 7.6; Matio 10.36) , « Fa ny tenan’i Jesoa no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manan- daza eo aminny taniny. » (Jaona 4.44). Tsy mora ny  toeran’i  Jeremia   mpaminany.   Nenjehina ary nisy nikasa hamono mihitsy noho ny iraka nampanaovinAndriamanitra azy. Tsy iza ireo  fa ny mponina tao Anatota izay nipoirany ihany. Ny manangana fahavalo eo anatrehanny olona dia tsy olona lavitra fa ny akaiky azy ihany. Tsy mamela ho irery ny olom-boafidiny anefa Andriamanitra fa tena miandany aminy ary miady eo aminny toerany mihitsy (22, 23).