JEREMIA 10.1-25 F. 3

TSY MISY NY TOA ANANDRIAMANITRA

 

Manoloana ny sampy. Nanamarika ny vanim- potoana niainan’i Jeremia ny sampy teo aminny firenena. Mbola izany ve ny zava-misy ankehitriny ? Inona avy ny endrika sampy hitanao eo aminny fiaraha-monina ? Aiza ?  Ry  zanakAndriamanitra o, tehirizo ho masina, lavitry ny sampy, ny sainao, ny fiteninao ary ny fitondrantenanao, eto amin’ity izao tontolo izao feno fifankazarana aminny sampy ity (2). Misy hery manosika miafina, avy amin’Ilay Ratsy, ao anatinny famosaviana, ny fanandroana, ny fanaovana hatsarana sy ny fitadiavana hery miafina rehetra. Nefa dia ambara fa zava-poana izy rehetra ireo (5-9). Andriamanitra no Tompon’izao rehetra izao. Hita ao aminny zavatra nohariany ny fahalehibiazany sy ny fiandrianany (12-13). Izy no hany Tsitoha !

 

Ny fitondrantena mety ? Manoloana ny zava-mitranga dia matetika fanomezan-tsiny, fimonomonomana, fikomiana sy fangindiana no asetrinny maro izany. Fa misy  kosa  ny  miaiky ny fahalemeny sy ny fahadisoany ka mangataka fanasitranana aminAndriamanitra :  matoky  ny fitiavanAndriamanitra izy ireo (23-24). Inona no asetrinao ny ady mafy atrehinao ?

 

Vavaka ho anny hafa (23-25). Mametraka ny tenany ho isanny fireneny i Jeremia ary mangataka ny tsy hamaizanAndriamanitra ny vahoakany araka ny fahatezerany.

 

Hosaintsainina : Manoloana ny loza ara- nofo sy ara-panahy iainan’ny firenentsika, inona no ataontsika ? Ndeha hianatra amin’ny Tompo Jesoa ka hijoro  hivavaka ho an’ny mpiray firenena mba hihavanany aminAndriamanitra !