JAONA 9.24-34 F. 2

JAMBA AHO DIA NAHIRATRA

Omeo voninahitra Andriamanitra. Ny trangam-piainana rehetra na mora na sarotra dia miara-miasa hanome voninahitra an’Andriamanitra amin’ny fotoanany tahaka an’ilay jamba eto. Hafa ny fiheveran’ireo Fariseo an’izany; tian’izy ireo hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ny faneken’ity lehilahy nahiratra ity ny maha-mpanota an’i Jesoa (24). Mifanipaka amin’izany ny marina, dia ny fanekena an’i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy no tena fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.

Ny marina ihany. Niezaka hampihozongonzona ny finoan’ity lehilahy nahiratra ity izy ireo (26,28) ; tsy mahalala afa-tsy ny zavatra niainany tokoa anefa ity farany. Tsy te-hiditra amina ady hevitra teolojika amin’ireto jiosy izy (25). Mahatsikaiky aza fa izy indray no mampianatra ireto heverina ho mpampianatra teo amin’ny firenena ireto (30-32). Tena azon’ity lehilahy jamba ity fa Andriamanitra Ray no naniraka an’i Jesoa hanao izao asa mahagaga izao (33); ary dia nialona sy tezitra ireo Fariseo (34).

Mosesy sy Jesoa Kristy. Mosesy (29) ilay ambaran’izy ireo fa nitenenan’Andriamanitra no hindraindrainy fatratra. Fa Ilay Andriamanitra miteny amin’izy ireo indray no tsy fantany na hodiany tsy fantatra. Tena mahiratra fa jamba ara-panahy izy ireo.

Fanontaniana : Sao dia mba toy izany koa ianao ?

Valim-bavaka amin’ny fotoanany. Tsy voalaza eto ny taonan’ity lehilahy ity, fa efa taty aoriana vao nositranin’ny Tompo. Masimandidy amin’ny fiainantsika ny Tompo ; izay mahasoa araka ny fijeriny no tanterahiny. Ny valim-bavaka dia misy eo no eo, ary misy miandry, asaina maharitra amin’ny vavaka isika.

Fahamarinana mitoetra : “Antsoy Aho dia hovaliako ianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao.” (Jeremia 33.3).