JAONA 1.43-51 F. 2

MIFAMPITARIKA AMIN’NY TSARA 

 Ny fifankalalana manamora ny fanatonana ny Tompo. Jaona mpanao batisa no nitarika an’i Andrea mpianany hanaraka an’i Jesoa (35-37, 40) fa Andrea kosa no nitarika an’i Petera (41). Filipo indray dia iray tanàna amin’i Andrea (44) ka mety nanampy azy hanaradia ny Tompo ve izany (43) ? Natanaela dia notarihan’i Filipo ka nataony hoe “Andeha hizaha” (45, 46). Tokony hararaotin’ny tsirairay araka izany ny fifaneraserana tsara amin’ny olona manodidina azy: mpiara-monina, havana  ... hitarihana azy ireny amin’ny lalam-pamonjena .

Fisalasalana niova ho finoana. Asa mahagagan’ny Tompo ny faneken’i Natanaela fa Jesoa no Zanak’Andriamanitra (49) na dia vao niteny aza izy hoe  “Misy zava-tsoa va avy any Nazareta ” (46)  .“Isiraelita tsy misy fitaka” (47) no filazan’ny Tompo azy, izany hoe manana finiavana lalina hanao ny sitrapon’Andriamanitra ka mora resy lahatra  rehefa mahita ny asany (48,50). Maro  ny Jiosy nahita ireo asa lehibe nataon’ny Tompo  kanefa tsy nino  akory : “Raha tsy mihaino... ny mpaminany izy , dia tsy ...hino ...na dia misy mitsangana amin’ny maty aza” (Lioka 16.31). Natanaela dia naman’ireo sambatra tahaka an’i Petera izay nanaiky  an’i Kristy koa : “Sambatra ianao... fa tsy nofo aman-dra no naneho anao izany, fa ny Raiko Izay any an-danitra “ (Matio 16.17). Ho an’izay mino ny Tompo dia hahita zava-dehibe lavitra noho izay efa hitany izy (50,51) na amin’ny ankehitriny izany na amin’ny mandrakizay .

Miantso ny Tompo  , ka amin’ny fomba maro no anaovany izany. Hanana fo mora manaiky tahaka an’i Filipo sy Natanaela ve isika ?