ISAIA 61.1-11 F. 1, 6

MPITONDRA VAOVAO MAHAFALY

Ilay voahosotra. Manambara ny amin’ny hanafahana ny Isiraely sy ny firenena maro amin’ny alalan’Ilay voahosotra, ilay Mesia izay efa nametrahan’Andriamanitra ny fanahiny Isaia Mpaminany eto (1). Inona avy no hataony amin’izany ? – Hitory teny soa mahafaly ; –Hanasitrana ny torotoro fo ; –Hitory fanafahana ; – Hamoaka ny ao an-tranomaizina ; – Hitory taona ankasitrahan’Andriamanitra sy andro famaliany ; – Hampionona ny malahelo. Ireo rehetra ireo no mitambatra ao anatin’ny Vaovao mahafaly ho an’Isiraely tamin’izany fotoana izany. Notanterahin’i Jesoa Kristy izany rehetra izany rehefa tonga tety an-tany Izy ary mbola tohizan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fanahy Masina ho antsika ankehitriny.

Fahatanterahana. Raha mbola faminaniana io an’Isaia io dia milaza ny fahatanterahan’izany iraka nampanaovina Azy izany kosa i Jesoa Kristy ao amin’ny Lioka 4.16-18 ary tohizany hoe : « Androany no efa tanteraka eto aminareo izany teny izany » (Lioka 4.21).

Fitahiana mitohy amin’ny taranaka : Ho an’izay mino sy matahotra an’Andriamanitra dia ho amin’izy ireny ny fitahian’Andriamanitra. Fa Andriamanitra mampanantena fa tsy ho azy irery ihany fa ho an’ny taranany mandimby azy koa (9). Voalaza ao amin’ny Salamo 112 andininy voalohany ihany koa izany fahamarinana izany manao hoe : « Hotahiana ny taranaky ny marina ». Maneho ny fahatsaran’Andriamanitra izany ka miteraka fiderana eo am-bavan’ny mpino Azy (10).

Fiainam-piderana : Tsy tokony ho izany ve no fiainan’ny mpino an’Andriamanitra rehetra satria vaovao mahafaly mitory fanafahana sy famonjena no natolotr’Andriamanitra antsika tamin’ny alalan’Ilay voahosony dia Jesoa Kristy ?