I TIMOTY 2.1-15 F.2,5

SAROBIDY NY VAVAKA

Kitro ifaharan’ny fiainana sy asan’ny mpino ny vavaka (1). Baiko no hataon’i Paoly eto ho an’i Timoty amin’ny maha-zava-dehibe ny vavaka. Nantsoina hivavaka ho an’ny olona rehetra izay very ny fiangonana mba hahazoan’izy ireny ny famonjena amin’ny alalan’Ilay Mpanalalana dia i Jesoa Kristy. Ny Fanahy Masina no mampifanatona antsika amin’ny Tompo sy hananantsika fifandraisana am-pitiavana Aminy, ka hahatonga antsika hivavaka sy hanana fo antra ny fanahy very (Romana 8.26). Mivavaha ho an’ny olona rehetra no baiko fa tsy ho an’ny olom-boafidy ihany na ny akaiky antsika ihany.

Mitondra famonjena ho an’ny firenena ny vavaka (2-7). “Mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay” dia baikon’ny apostoly ny mpitarika sy ny fiangonana tena hivavaka marina ho an’ny mpitondra firenena sy ireo manam-pahefana isan’ambaratongany, mba hinoan’izy ireo an’i Jesoa Tompo sy Mpamonjy ilay hany Mpanalalana. Heverin’i Paoly fa raha mitondra am-bavaka ny mpitondra tsy tia fivahahana Kristiana tamin’izany ny fiangonana dia hirindra ny fiainam-piangonana ao anatiny sy ety ivelany. Manampy ny mpitondra hitia sy hihevitra ny mpiara-belona aminy ny fandraisany an’i Jesoa (2). Mitady kristiana mivavaka amin’ny fo madio sy marina, mamela heloka sy tsy mpimenomenona ny firenentsika. Io no fandraisana andraikitry ny mpitarika, mpitory filazantsara, sy mpino kristiana.

Vehivavy mahalala ny toerany eo anivon’ny fiangonana (9-15). Antsoina ny vehivavy hivavaka amin’ny fahamaotinana, ho feno fahatsaram-panahy sy fahamendrehana, fanentren-tena, fanajana sy fankatoavana ny lamina ataon’Andiamanitra sy ny mpitarika eo anivon’ny fiangonana. Ny finoany an’i Jesoa, ny fitiavany ny Tompo sy ny fiainam-pahamasinany no nandraisany fahasoavana ka nahatonga ny vehivavy ho loharanom-piainana sy fitahiana ho an’ny taranaka. Ho vehivavy mampibanjina ny olona an’i Jesoa Kristy.

Saintsainina: Jakoba 5.16.