EZRA 5.1-17 F. 2

ANDRIAMANITRA NO MOMBA

Mitohy indray ny asa (1-6).  Nitsahatra 15 taona ny fanamboarana ny tempoly tao Jerosalema. Nitohy indray anefa izany noho ny famporisihana sy fampaherezana nataon’ny mpaminany Hagay sy Zakaria (1-2). Tao anatin’izany dia nitohy ny fanelingelenana ny asa, tamin’ny fanontaniana izay nanome alalana anaovana ny trano sy ny anaran’ireo manao izany, mba ho taterina any amin’ny mpanjaka (3-4, 6). Mitsinjo ny olony izay matoky Azy mandrakariva anefa Andriamanitra ka nanafy hery azy ireo tsy hitsahatra amin’ny asa (5). Hatraiza ny fahatokisantsika ny herin’ny teny fikasan’Andriamanitra ho antsika manoloana ny ady atrehina?

Tatitry ny asa (8). Mahavariana ny fitantarana ny hatsaran’ny asa fa voambara amin’ny antsipiriany ny kalitaon’ny fitaovana ampiasaina ary tsapan’ny mpanao tatitra ny fanambinana ny tanan’ireo manao ny asa sy ny fahombiazany, ka dia mandeha haingana sady tsara ny fizotran’izany (8b). “Tranon’Andriamanitra lehibe” (8a) no nilazan’ireo nanao tatitra ny tempoly. Moa tsy marina tokoa ilay voasoratra hoe : “Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika ?” (Romana 8.31b), fa sady mpanao ny tsara Izy no lehibe amin’ny hery sy ny asa !

Tatitry ny valin-teny (9-17) Tsotra sady mazava ny valin-tenin’ireto zanak’Israely. Nambarany

- 1/ ny maha izy azy : mpanompon’Andriamanitry ny lanitra sy ny tany (11a)

- 2/ ny iraka nampanaovina azy : hanamboatra indray ny tranon’Andriamanitra efa rava (11b, 13)

- 3/ny maniraka azy : mpanjaka Kirosy (13).

Fanontaniana : Amin’ny maha kristiana ahy, fantatro ary ataoko ve ny iraka lehibe (Marka 16.15) ampanaovina ahy ? Fantatro ve iza no maniraka ahy ? Matoky ny fombàny ahy ve aho?