EZRA 3.1-13 F. 6

MPANKATÒ AN-TSITRAPÒ

Zava-dehibe aminao ve ny fankatoavana ? (1-10). Indreo fa tafatoetra soa-aman-tsara ny Zanak’Israely niverina avy babo. Ary niray hina ho any Jerosalema fa hanangana ny tempoly. In-enina no miverina ny fanekena hankato ao anatin’ireto andininy vitsy ireto, ohatra ao amin’ny andininy faha 4 « araka ny voasoratra…araka izay voatendry hatao ». Fantatrao ve ilay teny milaza hoe « Fa aoka ho mpankato ny teny ianareo, fa  aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo »? (Jakoba 1.22) Misy dika-teny hafa milaza hoe rehefa tsy te-hankato isika dia mahita fanazavana foana hanamarinana izany !

Endrey ny hamamin’ny fanaovana an-tsitrapo (11-13). Rehefa avy nankato ny Zanak’Israely, dia mampihetsi-po ny tohin’ny tantara. Tsy misy intsony ilay hoe « araka ny » fa an-tsitrapo izy ireo no « nidera, nisaotra, nihoby, nitomany, nifaly, nihorakoraka ». Voamarikao ve fa afaka nitomany ireo nanana alahelo? Tsy manao tsinontsinona ny fanehoantsika fihetseham-po Andriamanitra. Nahoana no afaka nanao izany ireto Zanak’Israely?  Satria nanana fahalalana an’Andriamanitra marina izy ireo, hitantsika ao amin’ny and.11 « fa tsara Izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. ». Mahatsiaro ve ianao fa malalaka haneho izay any am-ponao eo anatrehan’Andriamanitra ?

Fahamarinana : Ny fankatoavana an-tsitrapo dia eken’ny fo sy ny saina rehefa fantatra marina hoe Iza moa Andriamanitra.