EZRA 1.1-11 F. 6

NAMPIASA AN’ I KIROSY MPANJAKA PERSIANA ANDRIAMANITRA

Manatanteraka ny teny fikasany Andriamanitra (1-4) Tamin’ny taona 597 talohan’i Kristy dia nandresy ny fanjakan’i Joda ny Babiloniana ary nentiny ho babo ireo sangany tamin’ny Joda mba handemeny azy ireo. Tsy vitan’izany fa norobaina ny fanaky ny Tempoly ary avy eo noravana tanteraka i Jerosalema sy ny Tempoliny. Tamin’ny taona 539 talohan’i Kristy anefa dia resin’i Kirosy Mpanjakan’i Persia ny fanjakana Babiloniana. Taorian’izany no nanomezany alalana ny Jiosy hiverina any Jerosalema ka hanorina indray ilay Tempoly rava. Eo no manomboka ny bokin’i Ezra izay mampiseho amintsika fa manam-pahefana hifidy Mpanjaka Jentilisa Andriamanitra hanatanteraka ny Teny Fikasany

Mamerina amin’ny laoniny ny hareny sy ny voninahiny (5—11).  Tsy nandeha tanam-polo ireo babo sy sesi-tany hiainga hamonjy an’i Jerosalema fa namporisihin’ Andriamanitra ireo manodidina azy hitondra ny fanaka volafotsy sy volamena ary fanaka hafa sy  biby fiompy. Toy izany koa no nandidian’i Kirosy mpanjaka hamerenana ny fanaky ny tempoly rehetra ary nanomezany izany an’i Sesbazara, lehiben’ny firenen’i Joda.

Saintsainina : “Indro, Izaho no Jehovah Andriamanitry ny  nofo rehetra; moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? “ (Jeremia 32.27 )