Asan'ny Apostoly 23.12-22 : MANDRAY ANDRAIKITRA NY MPINO

Asan'ny Apostoly 23.12-22 F.6 MANDRAY ANDRAIKITRA NY MPINO Teti-dratsy. Mahavariana fa dia misy olona mahavita tsy mihinan-kanina na misotro rano mihitsy, hiray tetika hamono olona. Ny mampalahelo dia Jiosy maro sy ny Mpisorona be ary ny Loholona no anisan’izany eto (14). Nikasa mafy hamono hahafaty an’i Paoly izy ireo. (15) ny teti-dratsy dia ny mampaniraka haka an’i Paoly mody hamototra azy, nefa efa vonona hamono azy. Ren’ny zanak’anabavin’i Paoly avokoa ny teti-dratsy. Mandray andraikitra. Avy hatrany izy rehefa nahare ny hevi-dratsy dia lasa nitatitra izany tany amin’i Paoly. I Paoly koa tsy mijanona tamin’izao fa mbola nampilaza ny tompon'andraikitra mba hiarovana ny ainy. Tsara alain-tahaka ity nataon’ny zatovo ity satria dia mandray andraikitra na dia mbola tanora aza. Fomba efa nomanin’Andriamanitra rahateo izany entina mamonjy an’i Paoly.Nahitana fahendrena avokoa ny fihetsika rehetra teto and 17-19. Satria dia tamin’ny toerana mangingina no nifampiresahan’ny mpifehy arivo sy ny zanak’anabavin’i Paoly. Sahy koa ity farany niteny fa AZA MANAIKY AZY IANAO raha hangataka aminao hampidina an’i Paoly ny Jiosy (21). Ary notanan’izy ireo ho tsiambaratelo izany ho fiarovana an’i Paoly. Aoka hahery sy ho sahy miteny na dia any am-pigadrana aza. Omen’ny Tompo fahendrena sy saina hiarovan-tena hatrany mba tsy ho faty, tahaka an’i Jesoa niery aloha rehefa mbola tsy fotoanany (Jaona 8.59). Satria misy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra.    Fampaherezana. Azo atao tsara ny mangataka tolo-tsaina sy fahendrena avy amin’Andriamanitra eo anatrehan’ny zava-mitranga iray fa hanolo-tsaina Izy amin’izany fotoana izany. (Salamo 32.8). Kanefa koa afaka miantehitra Aminy fa Izy ihany no hanome izay teny tokony hambara amin’ny fotoan-tsarotra lalovantsika. (Marka 13.11)