Asan'ny Apostoly 23.1-11 : TSY MENATRA NY FILAZANTSARA NY KRISTIANA

Asan'ny Apostoly 23.1-11 F.2 TSY MENATRA NY FILAZANTSARA NY KRISTIANA Fanenjehana sy fitsarana no nahazo an’i Paoly noho ny fitoriany an’i Jesoa Kristy sy noho ny fanantenany ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty (and 6). Mety henjehina toy izany koa isika Kristiana ankehitriny. Ny tenin’i Paoly eto manao hoe : ”Andriamanitra mba hamely anao ry rafi-bato voalalotra fotsy” (3) dia ahatsiarovana ilay nolazain’i Jesoa tamin’ny Fariseo ao amin’ny Matio 23.27. Manohy ny teniny i Paoly ary nambarany fa zanaka Fariseo izy raha vao fantany fa nisy Fariseo teo ary koa nilaza izy fa ny amin’ny fitsanganan’ny maty no hiampangana azy satria nisy Sadoseo teo izay tsy mino izany. Nikorontana ny rehetra taorian’izany teniny izany. Fiarovan-tena feno hakingan-tsaina izany nasehon’i Paoly izany. Fanajana. Eo amin’ny andininy faha-3 i Paoly dia tsy hoe te haniratsira an’i Ananiasy mpisorona be izay nampaniraka olona hamely ny vavany tsy ara-dalàna fa noho ny tsy fahafantarany fa Mpisoronabe izy no antony. Fantany tsara ny lalàna hoe: “Aza miteny ratsy ny mpanapaka ny firenenao” (Eksodosy 22.27) Isika Kristiana ihany koa amin’ny fifandraisana amin’ny olona rehetra dia ampianarina hihavana aminy tsy ankanavaka (Romana 12.18) ary hanaja azy ireny, indrindra fa ny Mpitondra (I Petera 2.17) sady hivavaka ho azy ireny koa aza. Araka ny Filipiana 2.3:” Tsy manao na inona na inona amin’ny fifampiandaniana, na mandrani-tena foana fa amin’ny fanetre-tena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany”    Baiko. Aoka ho tsara fifandraisana amin’ny olona rehetra ary koa tsy ho menatra hitory ny filazantsara isika na aiza na aiza misy antsika fa Jesoa Kristy dia eo anilantsika mampahery antsika (Matio 28.20)