Asan'ny Apostoly 22.1-21 : PAOLY MANAZAVA AMIN’NY JIOSY NY FIOVAM-PONY

Asan'ny Apostoly 22.1-21 F.2 PAOLY MANAZAVA AMIN’NY JIOSY NY FIOVAM-PONY Talohan’ny nihaonan’i Paoly tamin’ny Tompo. Ireo rahalahiny ara-nofo izay niampanga azy ho nandoto ny Tempoly ka saika nampihatra taminy ny fitsaram-bahoaka (Asa 21.29,31) no tian’i Paoly hampisehoana fa Jiosy tahaka azy ireo koa izy ka mahay teny hebreo mihitsy aza (2). Nihoatra azy ireo anefa izy tamin’ny fahazotoany nanaraka ny lalàna avy tamin’ny razana ka nampigadra sy nampamono kristiana (4) ary tamin’ny fahalalana ny lalàna satria Gamaliela, mpikambana ao amin’ny Synedriona, mpahay lalàna fanta-daza, no nampianatra azy (3). Fantatry ny rehetra hatramin’ ny mpisoronabe izany (5). Toa te hampiseho ny apostoly fa amin’izao lalam-baovao iainany izao dia amin’ny maha-olona mpandala sy mpahay ny lalàn’i Mosesy tanteraka no iatrehany izany. Misalasala hanompo anefa Paoly ... Na dia efa niantso azy aza ny Tompo ka nosasany ny fahotany (16) dia sadaikatra Paoly rehefa nandray ny baikon’i Jesoa tao amin’ny tsindrimandriny (18) satria fanta-daza loatra izy tamin’ny nanenjehany ny mpino (19, 20). Tsy navelan’ny Tompo hitodika amin’izany lasa izany intsony anefa izy fa nasainy nibanjina ny ho avy kosa :” Mandehana” fa marobe ny jentilisa mila hitoriana ny filazantsara (21) . Tanteraka taminy koa izay hampianariny aty aoriana : “Raha misy olona ao amin’i Kristy dia olom-baovao izy ; efa lasa ny zavatra taloha , indreo efa tonga vaovao ireo “ (II Korintiana 5.17) Ianao koa , tahaka an’ i Paoly, aza mandà ilay antso avy any ambony fa meteza ho tonga mpanara-dia an’i Jesoa.