ASAN’NY APOSTOLY 10.23b-48 F.1,2

JESOA IRERY IHANY

Ireo akaiky aloha. Matetika ny fitoriana ny Filazantsara ataontsika dia ny mivoaka any ivelany hatrany hatrany. Eto kosa ny mahamaika an’i Kornelio dia ireo havany sy ireo namany akaiky (24). Eny, mety ho sarotsarotra tokoa ny mitory ny Fitiavan’Andriamanitra  raha isika mivantana no manao izany amin’ny ao an-trano, amin’ny fianakaviana, amin’ny namana? Satria efa fantatr’izay akaiky antsika loatra angamba ny mombamomba antsika. Izay no maha tompon’ny fahendrena an’io Andriamanitra io. Nampiantso an’i Petera Izy, mba hitaran’ny Fanjakan’Andriamanitra amin’ny alalan’i Kornelio sy ny ankohonany. Tena mila tetik’ady omban’ny Fanahy Masina toa izao ny fitoriana mba hahitana vokatra.

Jesoa irery ihany (34-43). Tsy misy famonjena ny fanahintsika afa- tsy ny finoana tokana ihany fa Jesoa Kristy no Ilay Zanak’Andriamanitra nomeny ny Fahefana sy Voahosotra hamafa ny fahotan’ny zanak’olombelona. Ny fanekena sy finoana fa izany rehetra izany dia tanteraka tamin’ny alalan’ny fahatongavany ho olona, ny namonoana Azy nisolo toerana antsika rehetra teo amin’ny hazofijaliana, ary ny nananganana Azy tamin’ny maty ho mariky fandresena izao tontolo izao sy ho santatry ny fananganana ho avy ary ny fahavelomana mandrakizay.

Maka toerana ny Fanahy Masina (44-48). Rehefa voaomana ny fontsika tamin’ny alalan’ny asa fanambarana ny Fitiavan’Andriamanitra antsika, ka nanaiky sy nino marina isika  fa Jesoa tokoa no Ilay Mpamonjy manaisotra ny fahotantsika dia izany no manome lalana misokatra ny Fanahy Masin’Andriamanitra hiditra sy honina ao am-pontsika (Jaona 1.12).

Vavaka. Mankasitraka Jesoa nisolo ahy noho ny fahotako. Inoako sy ekeko ny maha Mpamonjy Anao. Amena