2 TANTARA 23.1-21 F.1

RAHARAHA MASINA

Tao anatin’ny tontolon’ny fahamaizinana i Joda. Ny mpanjaka Joasy na kely aza no tsimoka nanome fanantenana ny firenena. Tonga ny fotoana hanokanana an’i Joasy, taranak’i Davida, ho mpanjaka (3). Joiada mpisorona no nitarika ny fandaminana rehetra. Na mbola zaza aza Joasy dia tsy nataon’i Joiada kitoatoa na nitaredretra ny fotoam-panomanana rehetra.

Niray aina ho an’ny mpanjakany (2-3).  Ho fiarovana azy, niatrana an’ady ny vahoaka noho i Atalia lian-dra mbola nanjaka. Maro ireo paik’ady nanafenana sy niarovana an’i Joasy (4-8, 9-10). Niditra an-tsehatra ary samy nanana ny andraikiny sy ny toerany ny tsirairay avy. 

Fahamarinana. « Fa ny fahaizana mandamina tsara no entonao miady, Ary raha maro ny mpanolo-tsaina, dia misy famonjena. » (Ohabolana 24:6).

Fitandroana ny fahamasinan’ny tranon’i Jehovah (6, 18-19). Notandremana fatratra ny Tempoly izay mitory ny fanatrehan’Andriamanitra. Nankatoavina ny fomba sy fanao araky ny lalànan’i Mosesy izay efa nankatoavin’i Davida rahateo. 

Mpijoko voajoko. Tsy Atalia mihitsy no tokony hiteny hoe “fikomiana”, satria izy aza ilay nibodo fanjakana! (13; 2 Tantara 22.10-12). Nisolantsolana niditra tao an-Tempoly masina izy ka nihatra taminy ny fitsaran’ny Tompo (15; Apokalypsy 13.10a). Novonoina toa azy koa i Matana mpisoron’i Bala (17).

 Fianianana masina (16-17). Nisafidy ny “ho olon’i Jehovah” ny vahoaka ary nanary teo anatrehan’izy ireo ny sampy sy ny tontolony. Ny fanoloran-tena ho an’ny Tompo mitaky fanokanan-tena ho Azy irery, hitandro ny fahamasinany, hanaiky ny hiova ka hiala amin’ny ratsy fanao satria mankahala ratsy izy (Levitikosy 20:26).

Fandriampahalemana : Tomombana ireo rehetra ireo vao napetraka am-boninahitra sy tam-pifaliana ny mpanjaka. Niadana ny firenena Joda (21; Salamo 14.15).