2 MPANJAKA 23.36-24.20a  F. 1, 2

MANINDRY AN’I JODA EGYPTA, MANINDRY AN’I JODA BABYLONA

Mpanjaka tanora telo diso lalana ! Mbola tanora loatra Joiakima (23.36) sy Joiakína (24.8) ary Zedekia (24.18) fa samy latsaka ny enina amby roapolo taona avokoa no tonga teo amin'ny fitondrana ka tsy ampy traikefa velively hiatrehana ny fanamby lehibe manoloana ny firenena (firongatry ny fanompoan-tsampy). Samy nanao “izay ratsy eo imason’i Jehovah” izy ireo (23.37; 24.9; 24.19) ka tsy tafatoetra tsara intsony ny fitondrana tao Joda satria tao anatin’ny telo amby roapolo taona, dia mpanjaka efatra (anisan’izany i Joahaza) no nifandimby. … Mahagaga ve izany satria fantatra Jehovah no tena mampitoetra ny fitondrana (2 Tantara 17.5) ka raha tsy tohanany Joda Tompo, dia tsy ho tafavoaka velona mihitsy manoloana ireo fahavalony maro izay te-handrava azy.

Nebokadnezara mpanatanteraka ny baikon’Andriamanitra. Ao amin’ny Jeremia 25.8-9, dia antsoina hoe mpanompon’i Jehovah i Nebokadnezara satria mampihatra ny saziny amin’i Joda izy. Mivadika indray izany eto ny tantara satria ny Zanak’Israely izay nandroaka ny jentilisa mpanompo sampy niala tamin’ny taniny tany Kanana fahiny (Deoteronomia 7.1), no indro ankehitriny roahin’ny firenena jentilisa mpanompo sampy hiala tamin’io tany io ihany! Arak’izany ary dia Andriamanitra mihitsy no naniraka ny Kaldeana handrava ny Joda (24.2-3), hanao fahirano an’i Jerosalema (24.10-11), handroba ny tempoly (24.13) ary hitondra ny mpanjaka sy ny vahoakany ho babo (24.14-16). Vidiana lafo tokoa ny tsy fankatoavana an’Andriamanitra!

Samia miambina ary ! Manoloana ny tantaran’ireto mpanjaka nivaona ireto dia tsarovy ny 1 Korintiana 10.11: “ Izany dia nanjo azy mba ho anatra , sady voasoratra ho fananarana antsika