2 MPANJAKA 2.13-30  F. 6

NIVERINA ANY EGYPTA INDRAY NY JIOSY!

Ny mpisoronabe novonoina. Ny andraikitry ny mpisoronabe voalohany indrindra dia ny manao fanavotana ho an’ny otan’Israely rehetra indray mandeha isan-taona ao amin’ny fitoerana masina indrindra (Levitikosy 16.13, 11-16). Tena olona manana ny maha-izy azy ara-panahy mihitsy ho an’i Joda izy! Hatao inona intsony anefa moa mpiroronabe rehefa tsy Jehovah intsony no tompoin’i Joda fa sampy! Sady sazian’Andriamanitra izany ny fahafatesan’i Seraia (18-21) no manamarika koa ny fiafaran’ny andraikitra ambonin’ny mpisoronabe noho ny tsy fisian’ny tempoly intsony izay nodorana (9). Nesorina tao amin’ny tempoly halefa any Babylona ny varahina (13) sy ny fitaovana sarobidy enti-manompo (14-17). Toy izany no nifaranan’ny tantara mamirapiratry ny tempolin’i Jerosalema, toerana nisehoan’ny voninahitr’i Jehovah!

Gedalia mpanapaka niserana ny jiosy tsy lasa babo. I Nebokadnezara no nanendry azy (22) ary nanome toky ny vahoaka izy fa mahasoa azy ireo ny fanekeny ny fahefana vaovao (24). Tsy mailo tsara anefa izy tamin’ny fahatongavan’i Ismaela (23), isan’ny fianakavian’ny mpanjaka Zedekia (25a) izay namono azy taty aoriana (25b). Vokatr’io trangan-javatra io dia nandositra nankany Egypta (26) noho ny tahotra ny Kaldeana ny olona rehetra, kanefa dia tsy fankatoavana vaovao an’i Jehovah ihany indray izany, izay nampiteny mazava tamin’ny alalan’i Jeremia hoe “Aza mankany Egypta ianareo” mba tsy ho fatin-tsabatra any (Jeremia 42.19, 22). Rehefa tafalatsaka be loatra amin’ny fahotana ny olona, dia vao mainka sarotra aminy ny mihaino ny Tenin’Andriamanitra!

Vavaka: Tompo ô, arovy aho fandrao tafalatsaka amin’ny ota ka tsy mihaino anao intsony.