1SAMOELA 4.1b-22 F. 6

FANDRAISANA ANDRAIKITRA

             Fa ampiasaina amin’ny inona e? (1b-11). Ny fifandrafiana teo amin’ny Isiraely sy ny Filistina dia tsy misy fitsaharana. Nahery sy nandresy ny Filistina teto. Nihevitra ny Isiraely fa raha entiny miaraka miady aminy ny Fiaran’ny Fanekena (3) dia handresy izy ireo. Efa fantatsika tany amin’ny toko taloha anefa fa ny zanak’i Ely roa lahy, Hofinia sy Finehasa izay mpisorona nisahana ny Fiaran’ny Fanekena dia nanao ratsy teo imason’i Jehovah satria nanao tsinontsinona ireo fanatitra ho Azy (2.11-17). Mazava ho azy fa tsy nankasitrahan’ Andriamanitra ny nampiasana tsy ampiheverana ny Fiaran’ny Fanekena, koa dia resy ny Isiraely. Toa izany ankehitriny dia misy olona mitondra ny anarana Kristianina entina hahazoana tombontsoa manokana izay tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra. Misy mihitsy aza ny mampiasa foana ny Tenin’Andriamanitra ho tombontsoany manokana. Koa mila mitandrina isika.

             Mizaka ny vokatry ny natao (12-22). Efa nampitandrina an’i Ely Jehovah tany aloha noho ny tsy fandraisany andraikitra tamin’ny fahavetavetana nataon’ireo zanany roa lahy (2.27- 36). Tanteraka teto ny tenin’i Jehovah ka dia niara- maty indray andro ny zanany roa lahy (2.34, 4.11). Ely koa raha nahare izany, indrindra ny amin’ny Fiaran’ny Fanekena izay lasan’ny Filistina, dia maty (18). Izany dia entina hampitandremana antsika ankehitriny fa mila miala amin’ny ratsy fanao isika mba tsy hahatongavan’ny sazin’Andriamanitra.

             Fanontaniana : Hatraiza ny fandraisako andraikitra hanakanana ny fahotana ataon’ny ankohonako, na ny manodidina ahy ?