1SAMOELA 2.1-11 F. 2

HIRA FANKASITRAHANA

               Fanehoana  hafaliana.  Nipololoitra  teo  aminny molotr’i  Hana     ny  fisaorana  sy  fankasitrahana anAndriamanitra noho ny fahaterahan’i Samoela. Maneho ny hafaliana  aminny namonjenAndriamanitra azy Hana ka feno fiderana Azy.  Ity hira fiderana hita eto ity dia  hira fanao  aminny  andro  fety  lehibe  voarakitra  ao aminny Salamo 18 na Salamo 113 izay manambara ny    maha    masimandidy    anAndriamanitra    sy tompomarika Azy aminny zavatra rehetra.

              FahatsaranAndriamanitra. Mpitsara izao tontolo  izao  Izy,  Izy  no  mahafaty  sy  mahavelona, mampahantra  sy  mampanan-karena  ka  manome hery  ny  mpanjaka  apetrany    sy  manandratra  ny fahefanny voafidiny ! Lehibe Ianao Andriamanitra ô !

              Mibanjina  ani  Kristy.  Tsy  nitarazoka  tamin’izay mafy    nampiharini    Penina    taminy    Hana    na nieritreritra  ny  hamaly  faty  fa  nitodika  nibanjina anAndriamanitra sy ny fahalehibiazany. Tsy aminny hery  tokoa  no  handresenny  olona  eo  aminny fiainany. Lehibe tokoa mantsy izay ao anatintsika noho izao tontolo izao (1Jaona 4.4) Maivana tokoa ireny     manoloana  ny  zava-dehibe  sy  mahagaga ataonAndriamanitra eo aminny fiainantsika !  Hita taratra eto koa ny finoani Hana ny fitsangananny tena aminny maty. Tarihinny Fanahy Masina Hana ka manambara ny zavatra hitranga rahatrizay (10).

             Fanentanana :  Andeha  hidera  ny  Tompo fa Lehibe ny fitiavany sy famindrampony amintsika !