1 SAMOELA 5.1-12 F. 1

MASINA SY MAHERY ANDRIAMANITRA

            Tokana sy tsy manan-tsahala Jehovah Andriamanitra  (1-7).   Nihevitra   ny    Filistina fa   ny   nahababoany   ny   Fiaranny   Fanekena dia hampitombo ny heriny. Ny  tena  loza  dia ny fiheverany sy ny fandraisany an’i Jehovah Andriamanitra ho toy ny andriamanitra notompoiny hatramin’izay. Diso hevitra tanteraka izy ireo satria Masina ny Andriamanintr’ Isiraely fa tsy toy ny andriamanitra hafa. Taminny fomba tsy takatry ny saina no nanehoany ny maha- tsinontsinona ny andriamani-kafa, toa an’i Dagona eto. NataonAndriamanitra potraka sy potika teo anatrehanny Fiaran’i Jehovah ny sarivongan’i Dagona. “Masina Jehovah Andriamanitsika” araka ny Salamo 99.9c.

            Mahery na aiza na aiza  (8-12).  Sanganehana ny Filistina satria raha nanantena hitombo hery noho  ny  Fiaran’i  Jehovah  voababon’izy  ireo, dia ny nifanohitra tamin’izany no zava-nisy. Ny vahaolana nataony dia ny namindra izany Fiaran’i Jehovah izany taminny tanàna hafa. Indrisy anefa fa izay toerana nametrahany izany dia nitondra faisana avokoa. Izany no  manaporofo ny fahamasinanAndriamanitra ka tsy tokony hanaovana tsinontsinona Azy na hampitoviana Azy amin’izay andriamani-kafa. Andriamanitra rahateo  dia  naneho  ny  heriny,  tsy  tany  aminny Isiraely ihany, fa na taiza na taiza, na dia tany aminny firenena tsy nofidiany aza. An’i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy” (Salamo 24.1), ka afaka maneho ny heriny Izy n’aiza n’aiza.

            Fandinihan-tena  :  Moa  tsapako  tokoa  ve  izany fahamasinana sy herinAndriamanitra izany !