1 SAMOELA 2.12-21 F. 3

FITAIZANA MAHOMBY

                 Mpisorona tsy  mendrika.  Nanan-janaka mirahalahy ratsy toetra fatratra Ely dia Hofinia sy  Finehasa.  Mpisorona  tahaka  ny  rainy  ihany

koa izy ireo kanefa dia taiza ho aiza re ny lesoka teo aminny fitaizan’i Ely  azy  ireo  ?  Mpisorona tsy   manana    fahatahorana    anAndriamanitra ka nanararao-pahefana nanao an-keriny sady nangalatra (13,14), nangorona ny fanatitra tao an- tempoly (15,16). Ny vokatr’izany dia nahatonga ny olona halaina hanao fanatitra (17b). Indrisy, mbola hita taratra izany ankehitriny : ny  fanompoana tsy misy fahamasinana tokoa manko  dia  lasa fahatafintohinana ho anny mpino indrindra ireo mbola marefo aminny finoana .

Mandavo ny mpitarika maro tokoa ny fitiavam-bola amin’izao fotoana izao ! Mba liana mitondra am-bavaka azy ireny ve ianao?

                 Fitaizana tsara. Ny toetran’i Samoela anefa dia tena mifanohitra amin’ireto zanak’i Ely ireto(18). Na dia mbola zaza aza izy dia efa nanao fanompoana teo anatrehanAndriamanitra(19) noho ny fitaizan- dreniny azy. Azo an-tsaina ny ho  avini  Samoela teo aminny fitaizana azony. Izy dia miroso hatrany hanatanteraka izay ankasitrahanAndriamanitra.Tsy mba tsy marina tokoa Andriamanitra ka dia tena namaly fitia azy (21).

                Vavaka : Ray ô, tolory saina mandrakariva aho amin’ny fitaizana ny zanaka nomenao ahy mba hizorany araka ny sitraponao, Amena