1 SAMOELA 16.1-23 F. 1, 6

OLONA TAHAKA ANTSIKA

 

Samoela. Nitohy nalahelo an’i Saoly hatrany izy mandra-panendrin’Andriamanitra mpanjaka vaovao indray. Efa nanendry sy nanosotra an’i Saoly ho mpanjaka izy na tsy sitrany aza fa noho ny baikon’Andriamanitra (10.1). Nanambara ny fandavan’NY TOMPO an’i Saoly indray izy, noho ny tsy fankatoavan’ity farany (15.26). Ary eto indray dia hanendry ilay mpanjaka vaovao. Arak’izany dia nanatanteraka hatrany izay nolazain’Andriamanitra i Samoela (4a), na dia eo aza ny tahony ny mpanjaka (2). Mba manana ny fironany ihany koa izy raha nahita an’i Eliaba, saingy tsy ny sitrapony no atao fa ny an’NY TOMPO. Tsy vitan’izay fa im-pito nolavina izay nandalo teo anoloany mialohan’ny naneken’NY TOMPO izay ho hosorany.

 

Maharitra izany fandavana impito izany ve isika alohan’ny hanomezan’ny Tompo ilay nomaniny ho antsika?

 

Ireo loholona tao Betlehema. Misy mihitsy karazan’olona izay matahotra rehefa mba vangian’ny mpanompon’Andriamanitra. Fa dia nahoana loatra?

 

Davida. Kely ka tsy hitan’ny olona, hadinon’ny rainy mihitsy saingy tsaroan’Andriamanitra. Tena tsy miantso olona tonga lafatra tokoa Andriamanitra fa mampitao izay antsoiny amin’ny Fanahiny Masina (13). Jereo tokoa anie ireto hakanton’i Davida e! (12, 18). Fa ny lehibe indrindra amin’ireo dia ny fomban’Andriamanitra azy (18b). Hany ka nahita fitia teo anatrehan’i Saoly koa izy (21-22). Araka ny anarany tokoa hoe Malala (= Davida) dia nandroso fitia tamin’Andriamanitra sy ny olona tahaka an’i Jesoa (Lioka 2.52).

 

Saoly. Noho ny tsy fankatoavany dia nesorin’Andriamanitra taminy ny maha-mpanjaka azy sy ny fampitaovana ilainy entina hanaovana izany asa izany (14). Tsarovy fa mbola aty amin’ny Testamenta Taloha isika izao! Ary dia fanahy ratsy indray no dindo napetrak’Andriamanitra tao aminy hampatahotra azy. Soa fa teo i Davida nampitony izany!