1 MPANJAKA 20. 1-21 F.1,6

JEHOVAH MIADY HO AN’NY ISIRAELY

Isiraely sy Syria matetika miady. Beni-hadada mpanjakan’i Syria no namory ny miaramilany rehetra niakatra hanao fahirano an’i Samaria ary namely azy. Ny irak’i Beni-hadada milaza fa azy avokoa ireo volafotsy sy volamena ireo ary i Ahaba kosa dia namaly hoe marina ny teninao ry mpanjaka tompoko: anao aho sy izay rehetra ananako. Milefitra tsy manana hazon-damosina toy ny efa niainany hatramin’izay Ahaba. Rehefa nandefa ny iraka faharoa Beni-Hadada , dia nitombo ny fitakiany satria nolazainy fa hampisava ny trano rehetra ao Samaria izy ka halain'ny mpanompony avokoa izay rehetra tiany (5-6). Midika ho filavoana lefona tsotra izao izany  ka rehefa nahazo fankatoavana tamin’ny loholona Ahaba (7-8) dia nolaviny ilay fangatahana (9). Olona ihany anefa no nanankinan'i Ahaba ny fanapahan-keviny fa tsy mba nanahaka an'i Ezekiela izy izay nitalaho tamin'i Jehovah raha iny nanao fahirano an'i Jerosalema iny Sankeriba (2 Mpanjaka 18.13 ; 19.1-8).

Andriamanitra manome tanana ny mpanjaka. Na dia tsy niantso Azy mivantana aza Ahaba, dia mbola nandefasan'Andriamanitra  mpaminany ihany hilaza aminy fa ho resy ny Syriana (13a) satria tezitra Beni-Hadada (10) ka dia niomana hanafika tokoa an’Isiraely  (12). Nasain'ny mpaminany nivoaka indroa  miataona ny miaramilan'Isiraely hampisaritaka ny Syriana (15-19). Tratra tokoa ny tanjona satria vaky nandositra ny fahavalo ka nahafatesana be dia be (20-21). Ny tanjon’Andriamanitra amin’izao asa fanavotana mahagaga izao dia ny hiaiken’i Ahaba amin’izay fa Izy no Jéhovah (13b).

Fantaro tsara Andriamanitra. Izy ihany no tompon'ny fomba fiasany : indraindray Izy mitaky fandraisan’anjaran’ny olombelona,  indraindray Izy miasa mivantana tsy mila na iza na iza.